Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Monopotassium glutamate / มอโนโพแทสเซียม กลูตาเมต

มอโนโพแทสเซียม กลูตาเมต (monopotassium glutamate) หรือเรียกว่า มอโนโพแทสเซียม แอล-กลูตาเมต (monopotassium L-glutamate) โพแทสเซียมกลูตาเมต, เอ็ม พี จี (potassium glutamate, MPG) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) มี E number คือ E622ใช้เพื่อเป็น flavor enhancer 

ชื่อทางเคมี

-สูตรเคมี C5H8KNO4.H2O

น้ำหนักโมเลกุล 203.24 ความบริสุทธิ์ของมอโนโพแทสเซียม แอล-กลูตาเมต ต้องมีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.0 ของน้ำหนัก เมื่อคำนวณเป็น C5H8KNO4.H2O ภายหลังอบแห้งที่ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง และต้องมีสมบัติอื่นดังต่อไปนี้

1. เป็นผลึกหรือผงผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่น มีรสเฉพาะตัว

2. ละลายได้ง่ายในน้ำ ละลายได้เล็กน้อยในเอทานอล

3. ให้ปฏิกิริยาของกรดแอมิโน

4. ให้ปฏิกิริยาของโพแทสเซียม

5. สารละลาย 1 ต่อ 50 มีความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.7-7.3

6. จำนวนน้ำหนักที่หายไป โดยการอบแห้งที่ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ไม่เกินร้อยละ 0.2 ของน้ำหนัก

7. สเปซิฟิคโรเตชั่น -[µ]20D : + 22.5 องศา ถึง +24.0 องศา (ใช้ตัวอย่างที่อบแห้งแล้ว 10 กรัม ละลายในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นร้อยละ 7 ได้สารละลายทั้งหมด 100 มิลลิลิตร วัดค่าในหลอดแก้วขนาดยาว 2.0 เดซิเมตร)

8. คลอไรด์ ไม่เกินร้อยละ 0.2 ของน้ำหนัก

9. สารหนู (คิดเป็น As) ไม่เกิน 3 มิลลิกรัม ต่อ 1 กิโลกรัม

10. ตะกั่ว (คิดเป็น Pb) ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม ต่อ 1 กิโลกรัม

11. โลหะหนัก (คิดเป็น Pb) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม ต่อ 1 กิโลกรัม(เข้าชม 616 ครั้ง)

สมัครสมาชิก