Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Monoammonium glutamate / มอโนแอมโมเนียม แอล-กลูตาเมต

มvโนแอมโมเนียม กลูตาเมต (monoammonium glutamate) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ใช้เพื่อปรุงแต่งรสอาหาร (flavor enhancer) มี E-number คือ E624 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ หรือเรียกว่า มอโนแอมโมเนียม
แอล-กลูตาเมต (monoammonium L-glutamate) หรือ แอมโมเนียม กลูตาเมต (ammonium glutamate) ชื่อทางเคมี -สูตรเคมี C5H12N2O4 . H2O น้ำหนักโมเลกุล 182.18

ความบริสุทธิ์

มอโนแอมโมเนียม แอล-กลูตาเมต ต้องมีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.0 ของน้ำหนัก เมื่อคำนวณเป็น C5H12N2O4 . H2O ภายหลังอบแห้ง
ที่ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และต้องมีสมบัติอื่นดังต่อไปนี้

1. เป็นผงผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่น ร่วน

2. ละลายได้ง่ายในน้ำ

3. ให้ปฏิกิริยาของกรดแอมิโน

4. ให้ปฏิกิริยาของแอมโมเนีย

5. สารละลาย 1 ต่อ 20 มีความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.0-7.0

6. มีสเปซิฟิคโรเตชัน-[µ] 546.1 nm :+30.1 องศา ถึง +31.6 องศา
(ใช้ตัวอย่าง 14.6 กรัม ละลายในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 2.3 นอร์มัล ให้ได้สารละลายทั้งหมด 100 มิลลิลิตร)

7. จำนวนน้ำหนักที่หายไป โดยการอบแห้งที่ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของน้ำหนัก

8. เถ้าซัลเฟต ไม่เกินร้อยละ 0.1 ของน้ำหนัก

9. สารหนู (คิดเป็น As) ไม่เกิน 3 มิลลิกรัม ต่อ 1 กิโลกรัม

10. ตะกั่ว (คิดเป็น Pb) ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม ต่อ 1 กิโลกรัม

11. โลหะหนัก (คิดเป็น Pb) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม ต่อ 1 กิโลกรัม

 

 

Reference

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 38 (พ.ศ.2522) เรื่อง กำหนดวัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหารเป็นอาหารควบคุมเฉพาะและกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน(เข้าชม 743 ครั้ง)

สมัครสมาชิก