Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Disodium 5-ribonucleotide / ไดโซเดียม ไรโบนิวคลีโอไตด์

ไดโซเดียม 5'-ไรโบนิวคลีโอไตด์ (disodium 5'-ribonucleotides) หรือ โซเดียมไรโบนิวคลีโอไตด์ (sodium 5'-ribonucleotides, sodium ribonucleotides) มีสูตรเคมีคือ C10H11N4Na2O8P.XH2O
และ C10H12N5Na2O8P.XH2Oเป็น สารผสมของไดโซเดียมไอโนซีน-5'-มอโนฟอสเฟต (disodium inosine-5'-monophosphate, IMP ) และ ไดโซเดียมกัวโนซีน-5'-มอโนฟอสเฟต (disodium guanosine-5'-monophosphate, GMP) อาจเรียกว่า ไอพลัสจี ( I plus G หรือ I+G )

Disodium 5-ribonucleotide

การใช้ในอาหาร

ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) E635 ใช้เพื่อปรุงแต่งรสอาหาร (flavor enhancer) อยู่ในกลุ่มเดียวกับ ผงชูรส (monosodium glutamate : MSG) ให้รสอูมามิ (umami) โดยออกฤทธิ์แรงกว่าผงชูรส MSG (monosodium glutamate) 50-100 เท่า ใช้เพื่อการเป็นสารเสริมกลิ่นรสของเนื้อสัตว์ มีสมบัติในการเสริมกลิ่นรสที่หลากหลาย ปรับรสเค็ม หรือรสหวาน และกดรสที่ไม่ต้องการ ละลายได้ดีในน้ำ และสร้างความรู้สึกของความหนืดที่เพิ่มขึ้นในอาหารเหลว คงตัวต่อการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอช (pH) แต่ไม่คงตัวเมื่อมีเอนไซม์ฟอสฟาเทส (phosphatase) อยู่ด้วยในผลิตภัณฑ์อาหาร

นิยมใช้ผสมใน

 

ตัวอย่างการใช้ไดโซเดียม ไอโนซีน-5'-มอโนฟอสเฟต ในผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป

Disodium 5-ribonucleotide

 

ความบริสุทธิ์ ไดโซเดียม 5'-ไรโบนิวคลีโอไทด์ ต้องมีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97 ของน้ำหนัก และไม่มากกว่าร้อยละ 102 ของน้ำหนัก เมื่อคิดเป็นสมมูลของ C10H11N4Na2O8P และ C10H12N5Na2O8P (คำนวณโดยน้ำหนักแห้งไม่คิดน้ำผลึก) อัตราส่วนของ C10H11N4Na2O8P หรือ C10H12N5Na2O8P ต่อผลรวมของทั้ง 2 ตัว อยู่ระหว่างร้อยละ 47 ถึงร้อยละ 53 และต้องมีสมบัติอื่น     ดังต่อไปนี้

1. เป็นผลึกหรือผงสีขาวหรือไม่ขาว ไม่มีกลิ่น มีรสเฉพาะตัว

2. ละลายได้ในน้ำและละลายได้บ้างในเอทานอล ไม่ละลายในอีเทอร์

3. ให้ปฏิกิริยาของน้ำตาลไรโบส

4. ให้ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ ฟอสเฟต

5. ให้ปฏิกิริยาของกรดไอโนซินิค

6. ให้ปฏิกิริยาของกรดกัวไนลิค

7. ให้ปฏิกิริยาของโซเดียม

8. สารละลาย 1 ต่อ 20 มีความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.0-8.5

9. น้ำไม่เกินร้อยละ 27 ของน้ำหนัก (Karl Fischer Method)

10. สารหนู (คิดเป็น As) ไม่เกิน 3 มิลลิกรัม ต่อ 1 กิโลกรัม

11. ตะกั่ว (คิดเป็น Pb) ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม ต่อ 1 กิโลกรัม 1

2. โลหะหนัก (คิดเป็น Pb) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม ต่อ 1 กิโลกรัม(เข้าชม 1,178 ครั้ง)

สมัครสมาชิก