Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Diagnostic packaging / การบรรจุแบบวินิจฉัย

การบรรจุแบบวินิจฉัย ( diagnostic packaging ) เป็นรูปแบบหนึ่งของการบรรจุแบบอัจฉริยะ (intelligent packaging) โดยวัสดุบรรจุที่สามารถุให้ข้อมูล เพื่อบ่งชี้คุณภาพ ภายในบรรจุภัณฑ์อาหารซึ่งแสดงให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณภาพ หรือการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์อาหารภายในโดยผ่านตัวชี้วัด ( Indicator ) ได้แก่

  • ตัวชี้วัดเวลาและอุณหภูมิ ( Time-Temperature Indicators )
  • ตัวชี้วัดก๊าซหรือไอระเหย ( Gas or Vapor Indicators )
  • ตัวชี้วัดชีวภาพ ( Bioindicators )
  • ตัวชี้วัดความพร้อมในการบริโภค ( Ready-to-Serve Indicators )
  • ตัวชี้วัดการสุกของผลไม้ ( Ripeness Indicators )
  • ตัวชี้วัดการเน่าเสียของอาหาร ( Food Spoilage Indicators )


(เข้าชม 631 ครั้ง)

สมัครสมาชิก