Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Food spoilage Indicators / ตัวบ่งชี้การเน่าเสียของอาหาร

ตัวบ่งชี้การเน่าเสียของอาหาร ( food spoilage Indicators ) เป็นส่วนของบรรจุภัณฑ์ ประเภท diagnostic packaging
เพื่อแสดงข้อมูลภายในบรรจุภัณฑ์ซึ่งบ่งชี้ถึงสารที่เกิดจากการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมเสีย (
microbial
spoilage
) ซึ่งเป็นสารเมแทบอไลต์ ( metabolite ) ได้แก่ ก๊าซ (คาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แอมโมเนีย
หรือ ไฮโดรเจนซัลไฟด์) กรดอินทรีย์ (
กรดแอซีติกหรือกรดแล็กทิก) เอทิลแอลกอฮอล์ หรือเอมีน (ไทรามีน) เป็นต้น

สารที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นจะทำปฏิกิริยากับสารบางชนิด เช่น เอนไซม์ แล้วจึงทำปฏิกิริยาต่อเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงสี
ของตัวบ่งชี้ ทำให้ผู้บริโภคสามารถรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่ามีผลต่อคุณภาพอาหาร

 

 (เข้าชม 666 ครั้ง)

สมัครสมาชิก