Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Fineness / ความละเอียด

ความละเอียด (fineness) เป็นสมบัติทางกายภาพ (physical properties) ที่เกี่ยวกับ ขนาด (size) ของวัสดุ ที่มีลักษณะเป็นผง
หรือก้อนขนาดเล็ก

การวัดความละเอียด

กำหนดขนาดความละเอียดไม่สามารถกำหนดเป็นแบบเฉพาะเจาะจงได้ เนื่องจากอนุภาคของวัสดุ รวมทั้งอนุภาคของวัสดุ
ส่วนมากจะประกอบด้วย นุภาคหลายๆ ขนาด และอนุภาคต่างๆ เหล่านั้นมีขนาดเล็กมาก และมีขนาดที่แตกต่างกัน เพียงเล็กน้อย
ทำให้ประกอบด้วยจำนวนขนาดที่แตกต่างกันมาก ส่วนมากนิยมใช้การร่อนด้วยตระแกรง (
sieve analysis) เพื่อกำหนดขนาด
ความละเอียด ตามขนาดของตะแกรงกรอง (sieve) เราจึงไม่เรียกเฉพาะเจาะจง ว่าความละเอียด (particle size) แต่จะเรียก
เป็นช่วงของความละเอียด หรือ การกระจายความละเอียด นั่นเอง (particle size distribution)

 

ขนาดของอนุภาค ที่แบ่งตามการกระจายความละเอียด สามารถแบ่งออกเป็น 3 พวกใหญ่ ๆ คือ

1. อนุภาคขนาดใหญ่กว่าขนาดคอลลอยด์ (non-colloidal size)

2. อนุภาคขนาดคอลลอยด์ (colloidal size)

3. อนุภาคขนาดโมเลกุล (molecules) และหากอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 0.0001 ไมโครเมตร เรียกว่า อะตอม (atom)

ซึ่งเป็นขนาดอนุภาคที่มีการวิเคราะห์ และทดสอบทางเคมี(เข้าชม 780 ครั้ง)

สมัครสมาชิก