Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Barophile / บาโรไฟล์

Barophile คือ จุลินทรีย์ที่สามารถอยู่รอดได้ภายใต้ความดันสูง 400 -700 atm สามารถอาศัยอยู่ระดับลึกใต้พื้นผิวดิน หรือใต้น้ำลึก แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มตามระดับความดันที่เจริญได้คือ

  • barotolerant
  • barophile
  • extreme barophile


(เข้าชม 583 ครั้ง)

สมัครสมาชิก