Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Decaffeination / การสกัดคาเฟอีน

การสกัดคาเฟอีน (decaffeination) เป็นขั้นตอนการสกัด (extraction) เพื่อลด หรือกำจัด สารคาเฟอีน (caffeine) ในกาแฟ (coffee) ซึ่งมีลักษณะที่เป็นวง (cyclic) และเป็นสารที่ไม่มีขั้ว (nonpolar) ได้เล็กน้อยในน้ำเย็น ได้ละลายได้อย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส

 

กรรมวิธีการสกัดคาเฟอีน

การสกัดคาเฟอีน ทำได้หลายวิธี

1. Swiss water process เป็นวิธีที่ได้นำชื่อไปจดทะเบียนการค้า ซึ่งขั้นแรกใช้น้ำสกัดสารที่ละลายได้ในน้ำออกมาจากเมล็ดกาแฟ แล้วกรองคาเฟอีนออกด้วยแท่งคาร์บอนที่มีขนาดรูพรุนเฉพาะที่จับคาเฟอีนไว้ และปล่อยให้สารอื่นผ่านไปได้แล้ว นำสารละลายที่ไม่มีคาเฟอีนมาใช้สกัดกาแฟอีกครั้งหนึ่งโดยใช้หลักการคือ ความเข้มข้นระหว่างคาเฟอีนในเมล็ดกาแฟ และในสารละลายกาแฟที่ใช้สกัดแตกต่างกัน ทำให้เกิดการแพร่ออกมาจากเมล็ดการแฟ คาเฟอีนที่สกัดออกมาจะถูกจับไว้ด้วยแท่งคาร์บอน การสกัดจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งคาเฟอีนถูกสกัดออกถึงระดับที่ต้องการ

 

 

2 Supercritical fluid extraction โดยใช้ตัวทำละลายคือ supercritical carbon dioxide เป็นตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว สามารถละลายคาเฟอีน ซึ่งเป็นสารที่ไม่มีขั้ว (nonpolar) มีลักษณะที่เป็นวง (cyclic) ออกจากกาแฟ หลังการสกัดสามารถแยกคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากคาเฟอีนได้โดยการเปลี่ยนความดันและอุณหภูมิตามแผนผังวัฎภาค

References

คาเฟอีน - วิกิพีเดีย

 

 (เข้าชม 2,201 ครั้ง)

สมัครสมาชิก