Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Leguminosae / พืชตระกูลถั่ว

พืชตระกูลถั่ว (Leguminosae)  ตัวอย่างเช่น

นอกจากนี้ ขี้เหล็ก อัญชัญ ก็จัดอยู่ในพืชตระกูลถั่วด้วย

 

ถั่วเมล็ดแห้ง (legume) หมายถึง เมล็ดทีปล่อยให้ฝักแห้ง เมล็ดแข็ง มีความชื้นต่ำ แต่ถ้าบริโภคขณะที่ฝักยังเขียว
มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น
ถั่วเหลืองฝักสด ถั่วพู จัดเป็นผัก

 

 

 

โครงสร้างเมล็ดของพื่ชตระกูลถั่ว

โครงสร้างของถั่วเมล็ดแห้ง โดยมีส่วนประกอบหลักดังนี้

 

รูปแสดงส่วนประกอบหลักของถั่วเมล็ดแห้ง (legume)

 

1. เปลือกนอกเมล็ด (seed coat หรือ testa) เป็นส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ดไว้ สี ของเปลือกนอกมีหลายสีด้วยกัน เช่น สีเหลืองอ่อน
สีเหลืองเข้ม สีเหลืองแกมเขียว สีเขียว สีน้ำตาลอ่อน และสีดำ ทางด้านเว้าของเมล็ดจะพบ hilum หรือ seed scar ซึ่งเป็น
จุดที่เมล็ดติดกับฝัก มีสีแตกต่างกันตามพันธุ์ เช่น สีดำ สีน้ำตาล และสีเหลืองเข้ม ทางปลายด้านหนึ่งของ hilum มีรูเล็กๆ
เรียกว่า micropyle ซึ่งเป็นทางออกของ radicle ซึ่งงอกเป็นราก

2. ต้นอ่อนขณะอยู่ในเมล็ด (embryo) เป็นเนื้อเยื่อทั้งหมดที่อยู่ในเมล็ด ประกอบด้วย

2.1 ใบเลี้ยง (cotyledon) จำนวน 2 ใบ ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากเปลือก นอกเข้าไป มีขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ในการสะสมอาหาร
จะย่อหายไปเมื่อพืชมีการเจริญเติบโต

2.2 ส่วนยอดของต้นอ่อนขณะอยู่ในเมล็ด (plumule) เป็นจุดเจริญ ซึ่งจะเจริญต่อไป เป็นใบจริงและลำต้นต่อไป อีพิคอทิล
(epicotyl) คือ ส่วนที่อยู่เหนือตำแหน่งที่ยึดติดกับใบเลี้ยง ส่วนนี้เมื่อเจริญเติบโตต่อไปจะเป็นลำต้น ใบและดอก ไฮโพทอคิล
(hypocotyl) คือ ส่วนที่อยู่ระหว่างตำแหน่งที่ติดของใบเลี้ยงกับตำแหน่งของรากแก้ว ส่วนนี้เมื่อเจริญเติบโตต่อไปจะเป็น
ส่วนหนึ่งของลำต้น และเรดิเคิล (radicle) เป็นส่วนล่างสุดของเอมบริโอ อยู่ต่อจากไฮโพคอทิลลงมา ต่อไปจะเจริญเป็นรากแก้ว(เข้าชม 1,598 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก