Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Pericarp / เพอริคาร์ป

เพอริคาร์ป ( pericarp ) หมายถึง เนื้อเยื่อพืช ที่เจริญเปลี่ยนแปลงจากผนังรังไข่ไปเป็นผล เป็นส่วนที่ใช้บริโภคเป็นอาหารของผลไม้ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น ด้วยกัน และแต่ละชั้นจะเจริญไปเป็นส่วนต่างๆ ของผล

1 เอกโซคาร์ป (exocarp) หรือ อีพิคาร์ป (epicarp)

2. มีโซคาร์ป ( mesocarp )

3. เอนโดคาร์ป ( endocarp )

 (เข้าชม 1,060 ครั้ง)

สมัครสมาชิก