Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cleanability / ความสามารถทำความสะอาดได้

ความสามารถในการทำความสะอาดได้ (cleanability) เป็นคุณลักษณะสำคัญของเครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปอาหาร (food processing equipment) ซึ่งถูกออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ (hygienic designed equipment) โครงสร้างที่เหมาะสมที่สุดที่เอื้อต่อการทำความสะอาด (cleaning) ทั้งการทำความสะอาดแบบ cleaning out of place และแบบ cleaning in place (CIP)

ลักษณะของเครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปอาหารที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย

  • ไม่มีจุดสะสมหรือจุดตาย (dead space) หรือพื้นที่ปิดเพื่อไม่ให้เป็นที่สะสมของเศษอาหาร และเป็นแหล่งเพิ่มจำนวน ของเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย รา ไข่แมลง และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนอาหาร
  • พื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร (food contact surface) รวมทั้งส่วนที่ไม่สัมผัสกับอาหาร เช่น บริเวณด้านนอกเครื่องมือ ควรมีผิวเรียบ เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาด ทำจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนหรือป้องกันการกัดกร่อนได้
  • รอยเชื่อมต่อต้องเรียบต่อเนื่อง ไม่มีร่องรูพรุน มุมอับ
  • มุมที่โค้งมน โดยมีรัศมีขั้นต่ำเท่ากับ 6.4 มิลลิเมตร
  • พื้นผิวด้านในเครื่องมือที่สัมผัสอาหารต้องสามารถระบายเศษอาหารน้ำหรือสิ่งต่างๆ ออกได้ทั้งหมด โดยมีความลาดเอียงอย่างน้อย 3 องศา


(เข้าชม 571 ครั้ง)

สมัครสมาชิก