Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

วัตถุดิบจากพืช

วัตถุดิบ (raw material) จากพืช ที่ใช้เพื่อการแปรรูปอาหาร (food processing) ได้แก่

 • ผัก (vegetable)
 • ผลไม้ (fruit)
 • เมล็ดธัญชาติ (cereal grain)
 • ถั่วเมล็ดแห้ง (legume)
 • พืชหัว (tuber crop)
 • พืชสำหรับสกัดน้ำมัน (oil crop)
 • พืชสำหรับสกัดน้ำตาล เช่น อ้อย บีทรูท ตาล
 • นัท (nut)
 • โกโก้ (cocoa)
 • ชา (tea)
 • กาแฟ (coffee)
 • พืชสมุนไพร (herb)
 • เครื่องเทศ (spice)
 • พืชน้ำ เช่น สาหร่าย
 • ยางจากพืช (gum) เช่น กัมอาราบิก (gum arabic)

   (เข้าชม 1,506 ครั้ง)

สมัครสมาชิก