Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Egg powder / ไข่ผง

ไข่ผง (egg powder) เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไข่ (egg) เพื่อการถนอมอาหาร ด้วยการทำแห้ง (dehydration) เพื่อลดความชื้น และค่า water activity ทำให้ยืดอายุการเก็บรักษา สะดวกในการใช้งาน และเพิ่มมูลค่าให้กับไข่ ไข่ผงใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์เบเกอรี (bakery) ทำขนม เช่น พุดดิ้ง

ประเภทของผลิตภัณฑ์ไข่ผง

ไข่ผง อาจใช้ไข่ทั้งฟอง (whole egg) หรือเฉพาะไข่ขาว (egg white) หรือไข่แดง (yolk)

กรรมวิธีการผลิตไข่ผง

การเตรียมวัตถุดิบ (raw material preparation)

การเตรียมวัตุดิบ

การผลิตไข่ผงเริ่มจาก การคัดคุณภาพการส่องไข่ เพื่อคัดไข่ที่มีคุณภาพดีไม่มีรอยแตกร้าว แล้วนำมาล้าง (washing) เปลือกไข่ ให้สะอาด อาจมีการผสมสารฆ่าเชื้อ (disinfectant ) เช่นคลอรีนในน้ำล้างจากนั้นจึงส่องไข่ (candling) เพื่อตรวจสอบคุณภาพภาพใน เฉพาะไข่ที่คุณภาพดีจะถูกต่อยเปลือกไข่ออก หากต้องการแปรรูปเป็นไข่ขาวผง หรือไข่แดงผง ก็จะมีขั้นตอนการแยกไข่ขาวและไข่แดงออกจากกัน

การพาสเจอรไรซ์ (pasteurization)

การพาสเจอร์ไรซ์ไข่เหลว เป็นการใช้ความร้อน (thermal processing) เพื่อทำลายจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) ในไข่ เช่น Salmonellaความร้อนต้องไม่สูงเกินที่จะทำให้โปรตีนในไข่สูญเสียสภาพธรรมชาติ (protein denaturation) และจับตัวเป็นก้อน จากนั้นจึงนำมากรอง (fitration) เพื่อแยกตะกอน ส่วนของไข่ที่เป็นชิ้น

การทำแห้ง (dehydration)

การทำแห้งไข่ผง ใช้วิธีการทำแห้ง ด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray drier) ได้ไข่ผงที่มีลักษณะเป็นผงละเอียด

การเก็บรักษา

ดูบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแห้ง(เข้าชม 3,411 ครั้ง)

สมัครสมาชิก