Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Zygomycota / ไซโกไมโคตา

ไซโกไมโคตา (zygomycota) เป็นชื่อไฟลัม ของฟังไจ (fungi) ที่สร้างไซโกสปอร์ (zygospore)

ไซโกไมโคตาที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหาร

ลักษณะสำคัญของไซโกไมโคต้า

ราในกลุ่มไซโกไมโคต้า มีไฮฟาไม่มีเยื่อกั้น (non septate hyphae) ไฮฟามีนิวเคลียสจำนวนมาก ผนังเซลล์เป็นสารไคทิน

การสืบพันธุ์

ไซโกไมโคตามีการสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ 2 ชนิด ได้แก่

1. สปอร์จากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ คือ ไซโกสปอร์ (zygospore)

2. สปอร์จากการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ คือ สปอร์แรงจิโอสปอร์ (sporangiospore)(เข้าชม 1,019 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก