Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cassava chip / มันสำปะหลังเส้น

มันสำปะหลังเส้น (cassava chip) เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเบื้องต้นจากมันสำปะหลัง (cassava) ได้จากการนำหัวมันสำปะหลังสด ไปลดขนาด (size reduction) ด้วยการหั่นหรือฝานด้วยเครื่องหั่น ให้มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ หรือมีชิ้นเล็กลง แล้วทำให้แห้ง (dehydraiton) ด้วยการตากแดด (sun drying) บนลานซีเมนต์ 2-4 วัน จนแห้งสนิท เพื่อนำไปขายให้โรงงานมันสำปะหลังอัดเม็ด หรือโรงงานแป้งมันสำปะหลังต่อไป แต่โดยทั่วไปร้อยละ 95 มักขายให้แก่โรงงานมันสำปะหลังอัดเม็ด มันสำปะหลังเส้น 1 กก. จะแปรรูปเป็นมันสำปะหลังอัดเม็ดได้ 0.93 กก

 

.(เข้าชม 904 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก