Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

2011 Food Processing / 2011 วิชาการแปรรูปอาหาร

เนื้อหาวิชา

วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร หลักการแปรรูปอาหาร ได้แก่ การเตรียมวัตถุดิบ การใช้ความร้อน ความเย็น การแช่เยือกแข็ง
การฉายรังสี การทำแห้ง การทำให้เข้มข้น การหมักดอง การใช้สารเคมี ผลของการแปรรูปต่อคุณภาพอาหาร

Principle of food processing: raw material and raw material preparing, cold storage, freezing, food irradiation ,
concentration, dehydration, fermentation and use of chemicals; effect of processing on food qualities

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหาร โครงสร้างของอุตสาหกรรมอาหาร

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ วัตถุดิบ การเสื่อมเสียของวัตถุดิบ หลักการถนอมอาหาร และกระบวนการแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ

 

กิจกรรม

แนวข้อสอบ

 

 

ครั้งที่

หัวข้อบรรยาย

แนวข้อสอบ

1

บทที่ 1 ความสำคัญของการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมอาหาร

 

2

บทที่ 2 วัตถุดิบสำหรับการแปรรูปอาหาร

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ปฏิบัติการวิชาแปรรูปอาหาร ครั้งที่ 1 : product cocept

 

3

บทที่ 2 (ต่อ) วัตถุดิบจากสัตว์ เนื้อหมู เนื้อวัว สัตว์ปีก สัตว์น้ำ ปลาทะเล น้ำนม ไข่

 
4

บทที่ 3 การเสื่อมเสียของอาหารและอันตรายในอาหาร ความปลอดภัยทางอาหาร

 

5

บทที่4 หลักการการถนอมอาหาร

 

6

บทที่5 การเก็บรักษาและการเตรียมวัตถุดิบ

 • การเก็บรักษาวัตถุประเภทต่างๆ
 • การแช่เย็น (cold storage)
 • การคัดเลือก การคัดแยก
 • การทำความสะอาด
 • การล้างวัตถุดิบ
 • การลดขนาด
 • การลวก (blanching)
 • การทำให้สุก (cooking)
 

7

บทที่6 หลักการแปรรูปอาหารด้วยความร้อน

 
8

บทที่ 7 การแปรรูปอาหารด้วยความร้อนในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกสนิท (canning)

 

9

บทที่ 8 การแปรรูปอาหารด้วยความร้อน Aseptic processing and packaging

 • Aseptic processing
 • In-line pasteurization
 • In-line sterilization (UHT)
 

10

บทที่ 9 การแช่เยือกแข็งอาหาร

 

11

บทที่ 10 การทำให้เข้มข้น (concentration)

 • น้ำผลไม้ (fruit juice)
 • น้ำผลไม้เข้มข้น (concentrate fruit juice)

12

 

บทที่ 11 การหมักเกลือ (salt curing)

 

13

บทที่12 การทำแห้ง (dehydration)

 

14

บทที่ 13 การหมัก (fermentation)  

15

บทที่ 14 การฉายรังสีอาหาร

 

 

16

บทที่ 15 วัตถุเจือปนอาหาร และเครื่องปรุงรส  
     
     
     


(เข้าชม 1,245 ครั้ง)

สมัครสมาชิก