Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

เนื้อสัตว์แช่เยือกแข็ง / Frozen meat

หน้าหลัก:meat,เนื้อสัตว์

เนื้อสัตว์แช่เยือกแข็ง

เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่ผ่านการแช่เยือกแข็ง (freezing) มีวัตถุประสงค์ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อสัตว์และใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปต่อไป

วิธีการแช่เยือกแข็งเนื้อสัตว์

วิธีการแช่เยือกแข็ง (freezing method) ที่ใช้สำหรับเนื้อสัตว์ ได้แก่

 

 

การแช่แข็งโดยใช้ลมเย็นเป่า (air blast freezing)

การแช่เยือกแข็งซากสุกร จะแช่เยือกแข็งภายในห้องแช่เยือกแข็งที่มีอุณหภูมิ ประมาณ -30 ถึง -45 องศาเซลเซียส จนภายในซากมีอุณหภูมิประมาณ -18 องศาเซลเซียส

 

The International Institute of Refrigeration (IIR) ได้กำหนดอัตราการแช่เยือกแข็งซากสัตว์ (carcass) ที่มีขนาดใหญ่ เช่น   ซากสุกร ซากวัวโดยใข้ระยะความเร็วที่ชั้นน้ำแข็งเคลื่อนที่เข้าไปภายในซาก มีหน่วยเป็น เซ็นติเมตรต่อชั่วโมง การแช่เยือกแข็งเพื่อให้ได้คุณภาพดี ควรมีอัตราเร็ว 2-5 เซ็นติเมตรต่อชั่วโมง การแช่เยือกแข็งอย่างช้า คือการแช่เยือกแข็งที่มีความเร็วต่ำกว่า 1 เซ็นติเมตรต่อชั่วโมง การแช่เยือกแข็งอย่างรวดเร็ว (quick freezing) เป็นการแช่เยือกแข็งที่มีความเร็วมากกว่า 5 เซ็นติเมตรต่อชั่วโมง

 

คุณภาพของเนื้อสัตว์แช่เยือกแข็ง

คุณภาพของเนื้อสัตว์แช่เยือกแข็ง ขึ้นอยู๋กับอัตราการแช่เยือกแข็ง การแช่เยือกแข็งอย่างช้า จะได้ผลึกน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่และมีลักษณะแหลมคม และจะพบเกิดขึ้นที่ภายนอกเซลล์ เส้นใยกล้ามเนื้อไมโอไฟบริล (myofibril) ระหว่างที่น้ำภายในเซลล์เกิดเป็นผลึกน้ำแข็งขึ้น จะทำลายเนื้อเยื่อที่หุ้มเซลล์ เมื่อนำเนื้อแช่เยือกแข็งไปหลอมละลายน้ำแข็ง ก่อนการปรุงอาหาร หรือการแปรรูปจะสูญเสียน้ำ (drip loss) ออกจากชิ้นเนื้อไปมาก เนื้อสัมผัสนิ่มและแห้ง มีคุณค่าทางโภชนาการลดลง เนื่องจากวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดที่ละลายได้ในน้ำจะสูญเสียออกไปกับน้ำได้

ส่วนผลึกน้ำแข็งจากการแช่เยือกแข็งแบบฉับพลัน จะมีลักษณะที่มีขนาดเล็กและละเอียด ลักษณะของผลึกไม่แหลมคม  ผลึกน้ำแข็งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นภายในเซลล์ เส้นใยกล้ามเนื้อเมื่อผลึกน้ำแข็งละลายตัวจึงทำให้เซลล์ของเนื้อสัตว์ยังคงสภาพเดิมได้ดี เนื้อสัตว์ที่ได้จึงมีคุณภาพดี และสูญเสียน้ำออกจากชิ้นเนื้อ (drip loss) น้อยกว่า

อายุการเก็บรักษาของเนื้อสัตว์แช่เยือกแข็ง

เนื้อสัตว์ที่ผ่านการแช่เยือกแข็งต้องเก็บรักษา ในห้องเก็บรักษาเนื้อสัตว์แช่เยือกแข็ง ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ -18 ถึง - 25 องศาเซลเซียส โดยเฉลี่ยมีอายุการเก็บรักษาประมาณ 6-12 เดือน การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำลง ยิ่งยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น

Practical storage life of meat and meat products

ผลิตภัณฑ์ Practical storage life (เดือน)
-18 °C -25 °C -30 °C
ซากวัว (Beef carcass) 12 18 24
Roasts, steaks, packaged 12 18 24
Ground meat, packaged, (unsalted) 10 >12 >12
Veal carcass 9 12 24
Roasts, chops 9 10-12 12
Lamb carcass 9 12 24
Roasts, chops 10 12 24
ซากหมู (Pork carcass) 6 12 15
Roasts, chops 6 12 15
Ground sausage 6 10  
Bacon (green, unsmoked) 2-4 6 12
Lard 9 12 12
สัตว์ปีก ไก่ ไก่งวง ควักเครื่องในออกแล้ว (eviscerated)      
well packaged 12 24 24
ไก่ Fried chicken 6 9 12
เครืองใน Offal, edible 4    

From: Recommendations for the processing and handling of frozen foods, International Institute of Refrigeration, Paris, 1972.

 

การบรรจุเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์แช่เย็นและแช่เยือกแข็งบรรจุภัณฑ์สำหรับการบรรจุเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์แช่เยือกแข็ง ต้องมีคุณสมบัติป้องกันการสูญเสียน้ำและกลิ่นออกจากผลิตภัณฑ์ได้ดี รวมทั้งกันการซึมผ่านของออกซิเจนเพื่อป้องกันการออกซิเดชันของไขมัน (lipid oxidation) วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ มักจะบรรจุในภาชนะพลาสติก ประเภทเชื่อมประสาน (laminate) หลายชั้น เช่น PVC, EVA (ethylene vinyl acetate) หรือใช้กล่องกระดาษที่เคลือบไขหรือพลาสติก

ระบบการบรรจุเนื้อสัตว์แช่เยือกแข็ง อาจใช้ระบบสุญญากาศ (vacuum packaging) เพื่อลดอากาศภายในบรรจุภัณฑ์ หรือ แบบดัดแปรสภาพบรรยากาศ (modified atmosphere packaging)

รูปแบบการบรรจุ

1. การบรรจุผลิตภัณฑ์จำหน่ายเป็นชิ้นขนาดใหญ่ การบรรจุเพื่อจำหน่ายเป็นชิ้นใหญ่มักจะบรรจุในกล่องหรือถาด (boxed beef)

2.  การบรรจุเพื่อการจำหน่ายรายย่อย (ขายปลีก) สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ตัดแบ่งเป็นชิ้น และบรรจุเป็นส่วน(เข้าชม 4,407 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก