Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Titratable acidity / ความเป็นกรดจากการไทเทรต

Titratable acidity- คือการวัดปริมาณกรดทั้งหมดที่มีอยู่ในอาหาร โดยการไทเทรต ด้วยสารละลายด่างมาตรฐาน (NaOH) เช่น
น้ำผลไม้ น้ำนม ไวน์ ซึ่งกรดในอาหารมีความสัมพันธ์กับรสเปรียว (sour) ของอาหาร

กรดในอาหารอาจประกอบด้วยกรดอินทรีย์หลายชนิด เช่น กรดซิตริก (citric acid) กรดมาลิก (malic acid) กรดแล็กทิก (lactic acid)
กรดทาร์ทาริก (
tartaric acid)

ผลการไทเทรตบ่งชี้ถึงปริมาณกรดอินทรีย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวอย่าง เช่น

  • ไวน์ มี tartaric acid เป็นองค์ประกอบหลักจะ แสดงค่าเป็นกรัมต่อลิตร (g/L) tartaric acid equivalent
  • นมเปรี้ยว มี lactic acid เป็นองค์ประกอบหลัก จะแสดงค่าเป็น g/L lactic acid equivalent
  • น้ำผลไม้ เช่น น้ำส้มคั้น มี citric acid เป็นองค์ประกอบหลัก จะแสดงค่าเป็น g/L citric acid equivalent

 

Reference

http://drinc.ucdavis.edu/dairychem5.htm

 (เข้าชม 1,444 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก