Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

สุรา

สุราหรือเรียกทั่วไปว่าเหล้า ตามกฎหมายสุราของประเทศไทย (พระราชบัญญัติสุรา 2493) "สุรา" หมายความรวมถึง
วัตถุทั้งหลาย หรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา หรือที่ดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำ
หรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับสุรา

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2088-2544) ได้นิยามไว้ว่า "สุรา" หมายถึง เครื่องดื่มที่มีแรงแอลกอฮอร์เกิน
0.5 ดีกรี แต่ไม่เกิน 80 ดีกรี

ตามพระราชบัญญัติสุรา 2493 ได้แบ่งสุราเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ สุราแช่และสุรากลั่น

1) สุราแช่ หมายถึง สุราที่ไม่ได้กลั่น และให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ไม่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์
ไม่เกิน 50 ดีกรีด้วย สุราแช่และผลิตภัณฑ์ มีหลายชนิด เช่น อุ สาเก สาโท กระแช่ น้ำตาลเมา ทั้งนี้ไม่รวมเบียร์

2) สุรากลั่น หมายถึง สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์
เกินกว่า 50 ดีกรี ตัวอย่างของสุรากลั่น เช่น วิสกี้ บรั่นดี วอดก้า รัม สุราขาว เป็นต้น

 (เข้าชม 501 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก