Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

การใช้งานเครื่องแช่เยือกแข็งและห้องเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ

 

- ใส่สินค้าให้เต็มเครื่องแช่เยือกแข็งทุกครั้ง

- รักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ก่อนแช่เยือกแข็งไม่ให้สูงเกินไป

- หมั่นตรวจสอบสภาพประตู และฉนวนโดยรอบห้องเย็นและเครื่องแช่เยือกแข็งให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

- ลดช่องเปิดต่างๆ ที่เป็นเหตุของการสูญเสียพลังงานให้เหลือน้อยที่สุด หากช่องเปิดใดที่ไม่ได้ใช้งานควรทำการปิดอย่างถาวร หากยังใช้งาน

อยู่ควรติดอุปกรณ์เพื่อกัน การไหลออกของอากาศเย็น เช่น ม่านพลาสติก

- กำชับพนักงานให้ปิดประตูเครื่องแช่เยือกแข็ง และห้องเย็นให้สนิททุกครั้งหลังจากปฏิบัติงาน

- เก็บสินค้าในห้องเย็นให้เต็ม เพราะห้องเย็นที่มีปริมาณสินค้าน้อยมีการใช้ไฟฟ้าที่ไม่แตกต่างไปจากห้องเย็นที่มีปริมาณสินค้าอยู่เต็ม

- ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานที่เกิดความร้อนน้อยในห้องเย็นเพื่อ ลดภาระการทำความเย็น

- ไม่ตั้งอุณหภูมิห้องเย็นต่ำจนเกินไป การลดอุณหภูมิในห้องเย็นลง หนึ่งองศา จะใช้พลังงานโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1%

- จัดการหมุนเวียนของอากาศเย็นในห้องเก็บให้หมุนเวียนได้ดี เพื่อให้ได้ อุณหภูมิที่สม่ำเสมอทั่วทั้งห้อง

- หลีกเลี่ยงการนำแหล่งความร้อน เช่น หม้อน้ำร้อนที่ไม่มีฝาปิด และไม่ได้หุ้มฉนวน เข้ามาในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ

- ถาดรองบล็อกสำหรับเข้าเครื่องแช่เยือกแข็ง ควรเจาะรู เพื่อระบายน้ำที่ หกลงมาขังอยู่ให้ออกไปจากถาดรองบล็อกให้มากที่สุด เพราะพลังงาน

ส่วนหนึ่งจะสูญเสียไปกับการทำให้น้ำในส่วนนี้กลายเป็นน้ำแข็ง

- การเลือกระบบปรับอากาศในอาคารผลิต ควรพิจารณาระบบ Ice bank หรือ Water chiller เนื่องจากสามารถรองรับภาระการทำความเย็นที่ไม่สม่ำเสมอได้ดี และมีโอกาสประหยัดค่าไฟฟ้าได้มาก

- อบรมพนักงานฝ่ายผลิตให้เข้าใจพื้นฐานของระบบทำความเย็นและอบรมช่างในระบบทำความเย็นให้เข้าใจพื้นฐานของขั้นตอนการผลิต

- ป้องกันความร้อนจากภายนอก เช่น แสงแดด อากาศร้อน ไม่ให้ไปเพิ่มภาระกับห้องเย็นโดยใช้ผนังและหลังคาที่ป้องกันความร้อนได้ดี

References

หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง

การใช้งานเครื่องแช่เยือกแข็งและห้องเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ(เข้าชม 86 ครั้ง)

สมัครสมาชิก