Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

เก๊กฮวยผงชงดื่ม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

เก๊กฮวยผงชงดื่ม

1. ขอบข่าย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะเก๊กฮวยผงชนิดผสมน้ำตาลพร้อมชงดื่มทันที และเก๊กฮวยแห้งบดเป็นผงบรรจุในซองเยื่อกระดาษสำหรับชงดื่ม

 

ที่มา:http://www.weloveshopping.com/template/a35/showproduct.php?pid=14353174&shopid=186262

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

2.1 เก๊กฮวยผงชงดื่ม หมายถึง เครื่องดื่มชนิดผง ทำจากการใช้น้ำสกัดดอกเก๊กฮวยแห้งหรือสดแล้วนำผ่านการทำให้เข้มข้น ผสมกับน้ำตาลทำให้แห้ง (dehydration) หรือทำจากดอกเก๊กฮวยแห้งที่บดเป็นผงบรรจุในซองเยื่อกระดาษ

3. ชนิด

3.1 เก๊กฮวยผงชงดื่ม แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ

3.1.1 ชนิดผสมน้ำตาล พร้อมชงดื่มทันที

3.1.2 ชนิดไม่ผสมน้ำตาล บรรจุในซองเยื่อกระดาษ

4. วัตถุดิบ

4.1 การทำเก๊กฮวยผงชงดื่ม มีวัตถุดิบดังนี้

4.1.1 น้ำสกัดดอกเก๊กฮวยแห้งหรือสด หรือดอกเก๊กฮวยแห้ง

4.1.2 น้ำตาล

 

 

5. Flow Chart

 

6. คุณลักษณะที่ต้องการ

6.1 ลักษณะทางด้านกายภาพ

ต้องเป็นผงหรือเกล็ด แห้ง ไม่จับตัวกันเป็นก้อน

6.1.1 สิ่งแปลกปลอม

ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ขนสัตว์ ดิน ทราย กรวด ชิ้นส่วนหรือ

สิ่งปฏิกูลจากสัตว์

6.2 ลักษณะทางด้านประสาทสัมผัส

6.2.1 สี

ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้

6.2.1 กลิ่นรส

ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ และปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์

6.3 ลักษณะทางด้านเคมี

6.3.1 การละลายหรือการสกัดด้วยน้ำเดือด ของเหลวที่ได้ต้องมีลักษณะที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ 9.1 แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า 3 คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ 1 คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

6.3.2 วัตถุเจือปนอาหาร

ห้ามใช้สีสังเคราะห์ทุกชนิด

6.3.3 วอเตอร์แอกทิวิตี (water activity)

ต้องไม่เกิน 0.5

 

 

6.4 ลักษณะทางด้านจุลินทรีย์

 

6.4.1 จุลินทรีย์

6.4.1.1 จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 1X103 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม

6.4.1.2 โคลิฟอร์ม (coliform) โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ต้องน้อยกว่า 1 ต่อตัวอย่าง 1 กรัม

6.4.1.3 ยีสต์และรา ต้องน้อยกว่า 10 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม

 

7. สุขลักษณะ

7.1 สุขลักษณะในการทำเก๊กฮวยผงชงดื่ม ให้เป็นไปตามคำแนะนำตาม GMP.

8. การบรรจุ

8.1 ให้บรรจุเก๊กฮวยผงชงดื่มในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง ผนึกได้เรียบร้อย และสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกได้

8.2 น้ำหนักสุทธิของเก๊กฮวยผงชงดื่มในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

9. เครื่องหมายและฉลาก

9.1 ที่ภาชนะบรรจุเก๊กฮวยผงชงดื่มทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(1) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น เก๊กฮวยผงสำเร็จรูป สมุนไพรเก๊กฮวย

(2) ปริมาณน้ำตาล (เฉพาะชนิดผสมน้ำตาล)

(3) น้ำหนักสุทธิ

(4) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า "ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี) "

(5) ข้อแนะนำในการเก็บรักษาและการบริโภค

(6) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

10. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

10.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง เก๊กฮวยผงชงดื่มชนิดเดียวกัน ที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน

10.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

10.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบสิ่งแปลกปลอม การบรรจุ และเครื่องหมายและ ฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 1 หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตาม ข้อ 6.1      ข้อ 7. และข้อ 8. จึงจะถือว่าเก๊กฮวยผงชงดื่มรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

10.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี กลิ่นรส และการละลายหรือการสกัดด้วยน้ำเดือด ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ 10.2.1 แล้ว จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุเมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.5 จึงจะถือว่าเก๊กฮวยผงชงดื่มรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

10.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร วอเตอร์แอกทิวิตี และจุลินทรีย์ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 5 หน่วยภาชนะบรรจุ นำมาทำเป็นตัวอย่างรวม เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.8 จึงจะถือว่าเก๊กฮวยผงชงดื่มรุ่นนั้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

10.3 เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างเก๊กฮวยผงชงดื่มต้องเป็นไปตามข้อ 10.2.1 ข้อ 10.2.2 และข้อ 10.2.3 ทุกข้อจึงจะถือว่าเก๊กฮวยผงชงดื่มรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

11. การทดสอบ

11.1 การทดสอบลักษณะทั่วไป สี กลิ่นรส และการละลายหรือการสกัดด้วยน้ำเดือด

11.1.1 ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบเก๊กฮวยผงชงดื่มอย่างน้อย 5 คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

11.1.2 เทตัวอย่างเก๊กฮวยผงชงดื่มลงในจานกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบลักษณะทั่วไป และสีโดยการตรวจพินิจ

11.1.3 ใส่ตัวอย่างเก๊กฮวยผงชงดื่มลงในภาชนะที่เหมาะสม เติมน้ำเดือดตามปริมาณที่ระบุไว้ในฉลาก ทิ้งให้ละลาย 30 วินาที ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและชิม

11.1.4 หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ 11.1.4)

ลักษณะที่ตรวจสอบ

 

เกณฑ์ที่กำหนด

 

ระดับการตัดสิน (คะแนน)

ดีมาก

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

ลักษณะทั่วไป

ต้องเป็นผงหรือเกล็ด แห้ง ไม่จับตัวกันเป็นก้อน

4

3

2

1

 

สี

ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้กลิ่นรส ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ และปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์

4

 

 

3

 

2

 

1

 

 

การละลายหรือ

การสกัดด้วยน้ำ

เดือด

 

ของเหลวที่ได้ต้องมีลักษณะที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้

 

4

3

2

1

 

11.2 การทดสอบสิ่งแปลกปลอม ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก

ให้ตรวจพินิจ

11.3 การทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร

ให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ

11.4 การทดสอบวอเตอร์แอกทิวิตี

ให้ใช้เครื่องวัดวอเตอร์แอกทิวิตี (water activity) ที่ควบคุมอุณหภูมิได้ที่ (25 ± 2) องศาเซลเซียส

11.5 การทดสอบจุลินทรีย์

ให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ

11.6 การทดสอบน้ำหนักสุทธิ

ให้ใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม(เข้าชม 897 ครั้ง)

สมัครสมาชิก