Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

กาแฟเย็น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

มผช.1005/2548

กาแฟเย็น

1. ขอบข่าย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมกาแฟเย็นพร้อมดื่ม ผ่านกรรมวิธีการให้ความร้อนก่อนบรรจุ ในภาชนะ บรรจุที่ไม่ใช่กระป๋องโลหะ และต้องเก็บรักษาโดยการแช่เย็น

ที่มา:http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3255

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กาแฟเย็น

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

2.1 กาแฟเย็น หมายถึง เครื่องดื่มที่ได้จากการนำกาแฟผงมาสกัดด้วยน้ำร้อนหรือนำกาแฟผงสำเร็จรูปมาละลายน้ำปรุงแต่งรสด้วยน้ำตาล เติมส่วนผสม เช่น นมสด นมผง นมข้นหวาน นมข้นจืด ครีมเทียม นำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสม บรรจุในภาชนะบรรจุขณะร้อน แล้ว

3. วัตถุดิบ

กาแฟผงน้ำร้อน น้ำตาล นมสด นมผง นมข้นหวาน นมข้นจืด ครีมเทียม

 

4. Process flow chart

 

5. คุณลักษณะที่ต้องการ

 

5.1 ลักษณะทั่วไป

ต้องเป็นของเหลวขุ่น อาจมีตะกอนได้บ้างเล็กน้อย

5.2 สี

ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของกาแฟเย็น

5.3 สิ่งแปลกปลอม

ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นส่วนหรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว์

5.4 กลิ่นรสต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของกาแฟเย็น ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นแอลกอฮอล์ รสเปรี้ยว เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ 8.1 แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า 3 คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ 1 คะแนนจากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

5.5 จุลินทรีย์

5.5.1 จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 1 × 104 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร

5.5.2 สตาฟิโลคอกคัส ออเรียส ต้องไม่พบในตัวอย่าง 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร

5.5.3 โคลิฟอร์ม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ต้องน้อยกว่า 2.2 ต่อตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร

5.5.4 ยีสต์และรา ต้องน้อยกว่า 10 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร

5.6 กาเฟอีน (caffeine)

ต้องไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร

5.7 วัตถุเจือปนอาหาร

ห้ามใช้วัตถุกันเสียทุกชนิด

6. สุขลักษณะ

6.1 สุขลักษณะในการทำกาแฟเย็น ให้เป็นไปตามคำแนะนำตาม GMP

7. การบรรจุ

7.1 ให้บรรจุกาแฟเย็นในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกได้

7.2 ปริมาตรสุทธิของกาแฟเย็นในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

8. เครื่องหมายและฉลาก

8.1 ที่ภาชนะบรรจุกาแฟเย็นทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(1) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น กาแฟเย็น กาแฟผสมนม

(2) ส่วนประกอบที่สำคัญ

(3) ปริมาณกาเฟอีน (caffeine)

(4) ปริมาตรสุทธิ

(5) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า "ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี) "

(6) ข้อแนะนำในการบริโภคและการเก็บรักษา

(7) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

9. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

9.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง กาแฟเย็นที่มีส่วนประกอบเดียวกัน ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน

9.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

9.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบสิ่งแปลกปลอม การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.4 ข้อ 5. และข้อ 6. จึงจะถือว่ากาแฟเย็นรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี และกลิ่นรส ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ 9.2.1 แล้ว จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้อง เป็นไปตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.3 จึงจะถือว่ากาแฟเย็นรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบกาเฟอีนและวัตถุเจือปนอาหาร ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุ เพื่อทำเป็นตัวอย่างรวม โดยมีปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร กรณีตัวอย่างไม่พอให้ชักตัวอย่างเพิ่มด้วยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันให้ได้ตัวอย่างที่มีปริมาตรรวมตามที่กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.5 และข้อ 3.6 จึงจะถือว่ากาแฟเย็นรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.2.4 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบจุลินทรีย์ ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุ เพื่อทำเป็นตัวอย่างรวม โดยมีปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร กรณีตัวอย่างไม่พอให้ชักตัวอย่างเพิ่มด้วยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันให้ได้ตัวอย่างที่มีปริมาตรรวมตามที่กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.7 จึงจะถือว่ากาแฟเย็นรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.3 เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างกาแฟเย็นต้องเป็นไปตามข้อ 9.2.1 ข้อ 9.2.2 ข้อ 9.2.3 และข้อ 9.2.7 ทุกข้อ จึงจะถือว่า กาแฟเย็นรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

10. การทดสอบ

10.1 การทดสอบลักษณะทั่วไป สี และกลิ่นรส

10.1.1 ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบกาแฟเย็นอย่างน้อย 5 คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

10.1.2 เทตัวอย่างกาแฟเย็นลงในแก้วใสโดยมีกระดาษสีขาวเป็นฉากหลัง ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและชิม

10.1.3 หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ 10.1.3)

ลักษณะที่ตรวจสอบ

เกณฑ์ที่กำหนด

ระดับการตัดสิน (คะแนน)

 

ดีมาก

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

 

ลักษณะทั่วไป

ต้องเป็นของเหลวขุ่น อาจมีตะกอนได้บ้างเล็กน้อย

4

3

2

1

 
 

สี

ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของกาแฟเย็น

4

3

2

1

 

กลิ่นรส

ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของกาแฟเย็น ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์เช่น กลิ่นแอลกอฮอล์ รสเปรี้ยว

4

3

2

1

 

 

10.2 การทดสอบสิ่งแปลกปลอม ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายและฉลากให้ตรวจพินิจ

10.3 การทดสอบกาเฟอีนและวัตถุเจือปนอาหารให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ

10.4 การทดสอบจุลินทรีย์ให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ

10.5 การทดสอบปริมาตรสุทธิให้ใช้เครื่องวัดปริมาตรที่เหมาะสม(เข้าชม 903 ครั้ง)

สมัครสมาชิก