Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ขนมงาพอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ขนมงาพอง

1. ขอบข่าย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมขนมงาพองที่บรรจุในภาชนะบรรจุ

 

ขนมงาพอง

ที่มา:http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=anotherside&month=06-2009&date=21&group=12&gblog=61

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

2.1 ขนมงาพอง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำแป้งข้าวเหนียวเผือกที่นึ่งสุกและบดละเอียดแล้ว และน้ำมานวดให้มีลักษณะเหนียวตามต้องการ ทำให้สุก นวดต่อจนส่วนผสมเหนียวนุ่ม คลึงให้เป็นแผ่นบางนำไปผึ่งแดดให้แห้งแล้วตัดเป็นเส้น นำไปผึ่งแดดซ้ำอีกครั้ง อาจหมักให้นุ่ม ทอดจนพองกรอบ นำไปคลุกกับส่วนผสมของน้ำน้ำตาลทราย และแบะแซที่เคี่ยวจนมีความเหนียวพอเหมาะ นำลงคลุกในงาขาวหรืองาดำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกัน ที่คั่วหรืออบจนสุกแล้วให้ทั่ว ร่อนงาส่วนที่ไม่ต้องการออก

3. วัตถุดิบ

แป้งข้าวเหนียวเผือกน้ำน้ำตาลทราย แบะแซ งาขาวหรืองาดำ

 

5. คุณลักษณะที่ต้องการ

5.1 ลักษณะทางกายภาพ

ในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องมีรูปร่างใกล้เคียงกัน มีลักษณะพอง มีงากระจายอยู่ค่อนข้างสม่ำเสมอ อาจมีชิ้นแตกหักได้บ้างเล็กน้อย ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของขนมงาพอง ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นส่วนหรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว์

5.2 ลักษณะทางประสาทสัมผัส

ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของขนมงาพอง ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นอับ กลิ่นหืนรสขม ข้างนอกต้องกรอบ ข้างในต้องนุ่ม ไม่แข็งกระด้าง เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ 10.1 แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคน ไม่น้อยกว่า 3 คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ 1 คะแนนจากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

5.3 ลักษณะทางเคมี

ความชื้นต้องไม่เกินร้อยละ6 โดยน้ำหนัก อะฟลาทอกซิน (aflatoxin) ต้องไม่เกิน 20ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม

5.4ลักษณะทางชีวภาพจุลินทรีย์

5.4.1จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 1x104 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม

5.4.2 สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ต้องไม่พบในตัวอย่าง 1 กรัม

5.4.3 ยีสต์และรา ต้องไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1กรัม

6. สุขลักษณะ

6.1สุขลักษณะในการทำขนมงาพอง ให้เป็นไปตามคำแนะนำตาม GMP

7. การบรรจุ

7.1ให้บรรจุขนมงาพองในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกได้

7.2น้ำหนักสุทธิหรือจำนวนชิ้นของขนมงาพองในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

8. เครื่องหมายและฉลาก

8.1 ที่ภาชนะบรรจุขนมงาพองทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(1) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น ขนมงาพอง ขนมหมั่วหลาว

(2) ส่วนประกอบที่สำคัญ

(3) น้ำหนักสุทธิหรือจำนวนชิ้น

(4) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า "ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี) "

(5) ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

(6) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

9. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

9.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ขนมงาพองที่มีส่วนประกอบเดียวกัน ทำในระยะเวลาเดียวกัน

9.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

9.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบสิ่งแปลกปลอมการบรรจุและเครื่องหมายและฉลากให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุเมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.5 ข้อ 7 และข้อ 8 จึงจะถือว่าขนมงาพองรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สีกลิ่นรสและลักษณะเนื้อสัมผัสให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ 9.2.1 แล้ว จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุเมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.4จึงจะถือว่าขนมงาพองรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบความชื้นและอะฟลาทอกซินให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุเพื่อทำเป็นตัวอย่างรวม โดยมีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 300 กรัม กรณีตัวอย่างไม่พอให้ชักตัวอย่างเพิ่มโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันให้ได้ตัวอย่างที่มีน้ำหนักรวมตามที่กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.6และข้อ 5.7 จึงจะถือว่าขนมงาพองรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.2.4 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบจุลินทรีย์ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุเพื่อทำเป็นตัวอย่างรวม โดยมีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 200 กรัมกรณีตัวอย่างไม่พอให้ชักตัวอย่างเพิ่มโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันให้ได้ตัวอย่างที่มีน้ำหนักรวมตามที่กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.8 จึงจะถือว่าขนมงาพองรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.3 เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างขนมงาพองต้องเป็นไปตามข้อ 9.3.1 ข้อ 9.2.2 ข้อ 9.2.3 และข้อ 9.2.4 ทุกข้อ จึงจะถือว่าขนมงาพองรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

10. การทดสอบ

10.1 การทดสอบลักษณะทั่วไป สีกลิ่นรสและลักษณะเนื้อสัมผัส

10.1.1 ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบขนมงาพองอย่างน้อย5 คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

10.1.2วางตัวอย่างขนมงาพองลงบนจานกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและชิม

10.1.3 หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ 10.1.3)

 

ลักษณะที่ตรวจสอบ

 

 

เกณฑ์ที่กำหนด

ระดับการตัดสิน (คะแนน)

ดีมาก

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

ลักษณะทั่วไป

 

ในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องมีรูปร่าง

ใกล้เคียงกัน มีลักษณะพอง มีงากระจาย

อยู่ค่อนข้างสม่ำเสมอ อาจมีชิ้นแตกหักได้บ้างเล็กน้อย

4

3

2

1

 

สี

ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของขนมงาพอง

 

4

 

3

 

2

 

1

กลิ่นรส

ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของ

ขนมขี้มอด ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึง

ประสงค์ เช่น กลิ่นอับ กลิ่นหืน รสขม

 

4

3

2

1

ลักษณะเนื้อสัมผัส

ข้างนอกต้องกรอบ ข้างในต้องนุ่ม ไม่

แข็งกระด้าง

4

3

2

1

10.3 การทดสอบความชื้นและอะฟลาทอกซินให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ

10.4 การทดสอบจุลินทรีย์ให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ

10.5 การทดสอบน้ำหนักสุทธิหรือจำนวนชิ้น ให้ใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสมหรือใช้วิธีนับ

 

Reference

http://app.tisi.go.th/otop/pdf_file/tcps1010_48.pdf(เข้าชม 762 ครั้ง)

สมัครสมาชิก