Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ขนมจีบ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

มผช.719/2547

ขนมจีบ

1. ขอบข่าย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะขนมจีบที่เก็บรักษาโดยการแช่เยือกแข็ง (freezing) หรือแช่เย็น (chilling) บรรจุในภาชนะบรรจุและขนส่งโดยภาชนะที่เก็บรักษาอุณหภูมิ

 

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

2.1 ขนมจีบ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำแผ่นเกี๊ยวหรือแผ่นแป้งมาห่อไส้ที่ทำจากเนื้อหมูบดหยาบผสมกับมันหมู เนื้อกุ้ง หรือเนื้อปู อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกัน อาจผสมแป้งบริโภค มันแกว ไข่ ด้วยก็ได้ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรส เช่น เกลือ น้ำซีอิ๊ว พริกไทย น้ำมันงา อาจตกแต่งด้วยส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ไข่เค็มหั่นเป็นชิ้นเล็ก เนื้อปู เนื้อกุ้ง อาจนำไปนึ่งให้สุก บรรจุใส่ภาชนะบรรจุ แล้วนำไปแช่เยือกแข็ง (freezing) หรือแช่เย็น (chilling) ก่อนบริโภคต้องนำไปให้ความร้อนให้สุก

3. วัตถุดิบ

1. แผ่นเกี๊ยวหรือแผ่นแป้ง

2 เนื้อหมูบดผสมมันหมูบด, เนื้อกุ้ง, เนื้อปู (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกัน)

3. เครื่องปรุงรส เช่น เกลือ น้ำซีอิ๊ว พริกไทย น้ำมันงา

4. กระบวนการผลิต

 

5. คุณลักษณะที่ต้องการ

5.1 ลักษณะทั่วไป

แผ่นเกี๊ยวหรือแผ่นแป้งที่ห่อต้องไม่หลุดหรือฉีกขาด ต้องมีรูปทรงที่ดี ในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน และไส้ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก

5.2 สี

ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้

5.3 กลิ่นรส

ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นหืนกลิ่นเหม็นบูด รสเปรี้ยว

5.4 ลักษณะเนื้อสัมผัส

ส่วนที่เป็นแผ่นเกี๊ยวหรือแผ่นแป้งต้องนุ่ม ไม่แข็งกระด้างหรือเละ ไส้ต้องเกาะตัวกันอย่างเหมาะสมเมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ 10.1 แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า 3 คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ 1 คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

 

5.5 สิ่งแปลกปลอมต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นส่วนหรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว์

5.6 จุลินทรีย์

5.6.1 จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 1 × 106 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม

5.6.2 ซาลโมเนลลา ต้องไม่พบในตัวอย่าง 25 กรัม

5.6.3 สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส ต้องไม่พบในตัวอย่าง 1 กรัม

5.6.4 เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ต้องน้อยกว่า 3 ต่อตัวอย่าง 1 กรัม

6. สุขลักษณะ

6.1 สุขลักษณะในการทำขนมจีบ ให้เป็นไปตามคำแนะนำตาม GMP

7. การบรรจุ

7.1 ให้บรรจุขนมจีบในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกได้

7.2 น้ำหนักสุทธิหรือจำนวนชิ้นของขนมจีบในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

8. เครื่องหมายและฉลาก

8.1 ที่ภาชนะบรรจุขนมจีบทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(1) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น ขนมจีบ ขนมจีบแช่แข็ง ขนมจีบกุ้งแช่แข็ง ขนมจีบปูแช่แข็ง

(2) ส่วนประกอบที่สำคัญ

(3) น้ำหนักสุทธิหรือจำนวนชิ้น

(4) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า "ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี) "

(5) ข้อแนะนำในการบริโภคและการเก็บรักษา

(6) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

9. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

9.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ขนมจีบที่มีส่วนประกอบเดียวกัน ทำในระยะเวลาเดียวกัน

9.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

9.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบสิ่งแปลกปลอมการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุเมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.5 ข้อ 7. และข้อ 8. จึงจะถือว่าขนมจีบรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สีกลิ่นรสและลักษณะเนื้อสัมผัสให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ 9.2.1 แล้ว จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุเมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.4 จึงจะถือว่าขนมจีบรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบจุลินทรีย์ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุเพื่อทำเป็นตัวอย่างรวม โดยมีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 200 กรัมกรณีตัวอย่างไม่พอให้ชักตัวอย่างเพิ่มโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันให้ได้ตัวอย่างที่มีน้ำหนักรวมตามที่กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.6 จึงจะถือว่าขนมจีบรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.3 เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างขนมจีบต้องเป็นไปตามข้อ 9.2.1 ข้อ 9.2.2 และข้อ 9.2.3 ทุกข้อ จึงจะถือว่าขนมจีบรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

10. การทดสอบ

10.1 การทดสอบลักษณะทั่วไป สีกลิ่นรสและลักษณะเนื้อสัมผัส

10.1.1 ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบขนมจีบอย่างน้อย 5 คนแต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

10.1.2 วางตัวอย่างขนมจีบลงบนจานกระเบื้องสีขาวที่อุณหภูมิห้องจนน้ำแข็งละลาย ตรวจสอบลักษณะทั่วไปและสีโดยการตรวจพินิจ นำตัวอย่างขนมจีบไปนึ่งให้ร้อนหรือสุกที่อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมตรวจสอบกลิ่นรสและลักษณะเนื้อสัมผัสโดยการชิม

10.2 การทดสอบสิ่งแปลกปลอมภาชนะบรรจุและเครื่องหมายและฉลากให้ตรวจพินิจ

10.3 การทดสอบจุลินทรีย์

ให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ

10.4 การทดสอบน้ำหนักสุทธิหรือจำนวนชิ้น

ให้ใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสมหรือใช้วิธีนับ

 

Reference

http://app.tisi.go.th/otop/pdf_file/tcps719_47.pdf

 (เข้าชม 1,554 ครั้ง)

สมัครสมาชิก