Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ขนมข้าวกรอบ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

มผช.1239/2549

ขนมข้าวกรอบ

1. ขอบข่าย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมขนมข้าวกรอบที่บรรจุในภาชนะบรรจุ

ที่มา:http://www.bectero.com/tv/brainchild/invention-detail.php?pid=789

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

2.1 ขนมข้าวกรอบ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำข้าวเจ้ามาทำให้สุก ผสมกับเกลือพริกไทย และส่วนประกอบอื่น เช่น กุ้งแห้งป่น หมูหยอง ปลาหมึกแห้งป่น งา อัดให้เป็นชิ้น ทำให้แห้ง โดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์หรือแหล่งพลังงานอื่น ทอด (frying) ในน้ำมันจนสุกกรอบ คลุกผสมให้เข้ากันจนแห้งกับน้ำตาลที่เคี่ยวจนเหนียวพอเหมาะ อาจเติมส่วนประกอบอื่น เช่น เกลือ

 

3. วัตถุดิบ

3.1 ข้าวเจ้า

3.2 เกลือ

3.3 พริกไทย

3.4 กุ้งแห้งป่น

3.5 หมูหยอง

3.6 ปลาหมึกแห้งป่น

3.7 งา

3.8 น้ำตาลเคี่ยว

 

5. คุณลักษณะที่ต้องการ

5.1 คุณลักษณะทางด้านกายภาพ

5.1.1 ต้องแห้ง อาจขึ้นเงา ไม่เหนียวติดมือ ถ้าเกาะติดกันต้องสามารถแยกออกได้ง่าย

5.1.2 สี ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของขนมข้าวกรอบ ไม่ไหม้เกรียม

5.1.3 สิ่งแปลกปลอมต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นส่วนหรือสิ่งปฏิกูล จากสัตว์

5.1.4 วัตถุเจือปนอาหาร

5.2 คุณลักษณะทางด้านเคมี

5.2.1 ความชื้น ต้องไม่เกินร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก

5.2.2 ค่าเพอร์ออกไซด์ (peroxide value) ต้องไม่เกิน 30 มิลลิกรัมสมมูลเพอร์ออกไซด์ออกซิเจนต่อกิโลกรัม

5.2.3 หากมีการใช้สีสังเคราะห์และวัตถุกันเสีย ให้ใช้ได้ตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกำหนด

5.2.4 บิวทิเลตเตด ไฮดรอกซี อะนิโซล (BHA) และบิวทิเลตเตด ไฮดรอกซี โทลูอีน (BHT) ที่ติดมากับน้ำมันที่ใช้ทอดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ต้องไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

5.3 คุณลักษณะทางด้านจุลินทรีย์

5.3.1 จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ต้องน้อยกว่า 1 × 106 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม

5.3.2 บาซิลลัส ซีเรียส ต้องน้อยกว่า 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม

5.3.4 ยีสต์และรา ต้องไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม

5.4 คุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัส

5.4.1 กลิ่นรส ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของขนมข้าวกรอบ ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นอับ กลิ่นหืน รสขม

5.4.2 ลักษณะเนื้อสัมผัส ต้องกรอบ ไม่แข็งกระด้าง

6. สุขลักษณะ

6.1 สุขลักษณะในการทำขนมข้าวกรอบ ให้เป็นไปตามคำแนะนำตาม GMP

7. การบรรจุ

7.1 ให้บรรจุขนมข้าวกรอบในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกได้

7.2 น้ำหนักสุทธิของขนมข้าวกรอบในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

8. เครื่องหมายและฉลาก

8.1 ที่ภาชนะบรรจุขนมข้าวกรอบทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(1) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น ขนมข้าวกรอบ ขนมข้าวกรอบรสกุ้ง ขนมข้าวกรอบรสหมูหย็อง ขนมข้าวกรอบรสปลาหมึก ขนมข้าวกรอบรสงา

(2) ส่วนประกอบที่สำคัญ

(3) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)

(4) น้ำหนักสุทธิ

(5) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า "ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี) "

(6) ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

(7) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

 

9. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

9.1รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ขนมข้าวกรอบที่มีส่วนประกอบเดียวกัน ทำในระยะเวลาเดียวกัน

9.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

9.2.1การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบสิ่งแปลกปลอมการบรรจุและเครื่องหมายและฉลากให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุเมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.5 ข้อ 5. และข้อ8. จึงจะถือว่าขนมข้าวกรอบรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สีกลิ่นรสและลักษณะเนื้อสัมผัสให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ 9.2.1 แล้ว จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุเมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.4 จึงจะถือว่าขนมข้าวกรอบรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบความชื้นค่าเพอร์ออกไซด์ และวัตถุเจือปนอาหารให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุเพื่อทำเป็นตัวอย่าง รวมโดยมีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า300 กรัม กรณีตัวอย่างไม่พอให้ชักตัวอย่างเพิ่มโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันให้ได้ตัวอย่างที่มีน้ำหนักรวมตามที่กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ5.6 ถึงข้อ 5.8 จึงจะถือว่าขนมข้าวกรอบรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.2.4 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบจุลินทรีย์ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุเพื่อทำเป็นตัวอย่างรวม โดยมีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 200 กรัมกรณีตัวอย่างไม่พอให้ชักตัวอย่างเพิ่มโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันให้ได้ตัวอย่างที่มีน้ำหนักรวมตามที่กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.9 จึงจะถือว่าขนมข้าวกรอบรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.3 เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างขนมข้าวกรอบต้องเป็นไปตามข้อ 9.2.1 ข้อ 9.2.2 ข้อ 9.2.3 และข้อ 9.2.4 ทุกข้อ จึงจะถือว่าขนมข้าวกรอบรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

10. การทดสอบ

10.1การทดสอบลักษณะทั่วไป สีกลิ่นรสและลักษณะเนื้อสัมผัส

10.1.1 ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบขนมข้าวกรอบอย่างน้อย5 คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

10.1.2 วางตัวอย่างขนมข้าวกรอบลงบนจานกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและชิม

10.1.3 หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์การให้คะแนน (ข้อ 10.1.3)

 

ลักษณะที่ตรวจสอบ

เกณฑ์ที่กำหนด

ระดับการตัดสิน (คะแนน)

ดีมาก

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

ลักษณะทั่วไป

ต้องแห้ง อาจขึ้นเงา ไม่เหนียวติดมือ ถ้าเกาะติดกันต้องสามารถแยกออกได้ง่าย

4

3

2

1

สี

ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของขนมข้าวกรอบ ไม่ไหม้เกรียม

4

3

2

1

กลิ่น รส

ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของ

ขนมข้าวกรอบ ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นอับ กลิ่นหืนรสขม

4

3

2

1

ลักษณะเนื้อสัมผัส

ต้องกรอบ ไม่แข็งกระด้าง

4

3

2

1

 

10.2 การทดสอบสิ่งแปลกปลอมภาชนะบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก

ให้ตรวจพินิจ

10.3 การทดสอบความชื้นและวัตถุเจือปนอาหาร

ให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ

10.4 การทดสอบค่าเพอร์ออกไซด์ (Peroxide value)

ให้ใช้วิธีทดสอบตาม IUPAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ

10.5 การทดสอบจุลินทรีย์

ให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ

10.6 การทดสอบน้ำหนักสุทธิ

ให้ใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม

Reference

http://app.tisi.go.th/otop/pdf_file/tcps1239_49.pdf(เข้าชม 948 ครั้ง)

สมัครสมาชิก