Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง

 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

มผช.1069/2548

กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง

1. ขอบข่าย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงพร้อมชงดื่ม อยู่ในลักษณะเป็นเกล็ดและ เป็นผง บรรจุในภาชนะบรรจุ

ที่มา:http://www.ubuyme.com/img_prod/176/pic1.jpg

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

2.1 กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำกาแฟสำเร็จรูป (instant coffee) มาผสมให้เข้ากันกับส่วนประกอบอื่นที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ครีมเทียม น้ำตาล ดอกคำฝอยผงสำเร็จรูป อาจบดอีกครั้งก่อนบรรจุในภาชนะบรรจุ

3.วัตถุดิบ

1.กาแฟสำเร็จรูป (instant coffee)

2.ครีมเทียม

3.น้ำตาล หรือสารให้ความหวาน (sweetener)

4 ส่วนผสมอื่นๆ เช่น โสมสกัด ดอกคำฝอย

4.Processing Flow Chart

 

 

5. คุณลักษณะที่ต้องการ

5.1ทางกายภาพ

1. ลักษณะทั่วไป

ต้องเป็นเกล็ดหรือเป็นผง ส่วนประกอบต้องผสมคลุกเคล้ากันอย่างสม่ำเสมอ

2. สี

ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง

3. สิ่งแปลกปลอม

ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นส่วนหรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว์

5.2ทางเคมี

1. การละลาย

ต้องละลายได้หมดและไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ8.1 แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า 3 คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ 1 คะแนนจากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

2.ความชื้น ต้องไม่เกินร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก

3. วัตถุเจือปนอาหารห้ามใช้สีสังเคราะห์ทุกชนิด

4. กาเฟอีน (caffeine)

เมื่อละลายหรือผสมน้ำตามข้อแนะนำที่ระบุไว้ที่ฉลากแล้ว ต้องไม่เกิน100 มิลลิกรัมต่อ100 ลูกบาศก์เซนติเมตร

5.3 ทางจุลินทรีย์

1.จุลินทรีย์

1.1 จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 1 × 103 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม

1.2 รา ต้องไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม

5.4ทางประสารทสัมผัส

1. กลิ่นรส

ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นอับ กลิ่นหืน รสเปรี้ยว

 

6. สุขลักษณะ

6.1 สุขลักษณะในการทำกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ให้เป็นไปตามคำแนะนำตาม GMP

7. การบรรจุ

7.1 ให้บรรจุกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปิดได้สนิท สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก

ภายนอกได้

7.2 น้ำหนักสุทธิของกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

8. เครื่องหมายและฉลาก

8.1 ที่ภาชนะบรรจุกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(1) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมสมุนไพร

(2) ส่วนประกอบที่สำคัญ

(3) น้ำหนักสุทธิ

(4) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า "ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี) "

(5) ข้อแนะนำในการบริโภคและการเก็บรักษา

(6) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

9. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

9.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงที่มีส่วนประกอบเดียวกัน ทำในระยะเวลาเดียวกัน

9.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

9.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบสิ่งแปลกปลอม การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.4 ข้อ 5. และข้อ 6. จึงจะถือว่ากาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี กลิ่นรส และการละลาย ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ 9.2.1 แล้ว จำนวน3 หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.4 จึงจะถือว่ากาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบความชื้น วัตถุเจือปนอาหาร และกาเฟอีน ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน3 หน่วยภาชนะบรรจุ เพื่อทำเป็นตัวอย่างรวม โดยมีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 300 กรัม กรณีตัวอย่างไม่พอให้ชักตัวอย่างเพิ่มโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันให้ได้ตัวอย่างที่มีน้ำหนักรวมตามที่กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.6 ถึงข้อ5.8 จึงจะถือว่ากาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.2.4 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบจุลินทรีย์ ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุ เพื่อทำเป็นตัวอย่างรวม โดยมีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 200 กรัม กรณีตัวอย่างไม่พอให้ชักตัวอย่างเพิ่มโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันให้ได้ตัวอย่างที่มีน้ำหนักรวมตามที่กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.9 จึงจะถือว่ากาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.3 เกณฑ์ตัดสินตัวอย่างกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงต้องเป็นไปตามข้อ 9.2.1 ข้อ 9.2.2 ข้อ 9.2.3 และข้อ 9.2.4 ทุกข้อจึงจะถือว่ากาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

10. การทดสอบ

10.1 การทดสอบลักษณะทั่วไป สี กลิ่นรส และการละลาย

10.1.1 ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงอย่างน้อย 5 คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

10.1.2 เทตัวอย่างกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงลงในจานกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบลักษณะทั่วไปและสีโดยการตรวจพินิจ

10.1.3 เทตัวอย่างกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงลงในภาชนะที่เหมาะสม เติมน้ำเดือดตามปริมาณที่ระบุไว้ที่ฉลากคนให้ละลายเป็นเวลา 30 วินาที ตรวจสอบกลิ่นรสและการละลายโดยการตรวจพินิจและชิม

10.1.4 หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ 10.1.4)

 

ลักษณะที่ตรวจสอบ

 

เกณฑ์ที่กำหนด

 

 ระดับการตัดสิน (คะแนน)

 ดีมาก

 ดี

ปานกลาง 

ต้องปรับปรุง 

ลักษณะทั่วไป

ต้องเป็นเกล็ดหรือเป็นผงส่วนประกอบต้องผสมคลุกเคล้ากันอย่างสม่ำเสมอ

 4

 3

 2

 1

สี

ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของกาแฟปรุง

สำเร็จชนิดผง

 4

 3

 1

กลิ่นรส

ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่

พึงประสงค์ เช่น กลิ่นอับ กลิ่นหืน รสเปรี้ยว

 3

 2

 1

 

การละลาย

ต้องละลายได้หมดและไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้

 4

 2

 1

 

10.2 การทดสอบสิ่งแปลกปลอม ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก

ให้ตรวจพินิจ

10.3 การทดสอบความชื้น วัตถุเจือปนอาหาร และกาเฟอีน

ให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ

10.4 การทดสอบจุลินทรีย์

ให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ

10.5 การทดสอบน้ำหนักสุทธิ

ให้ใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม

 

 (เข้าชม 852 ครั้ง)

สมัครสมาชิก