connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

food additive / วัตถุเจือปนอาหาร

วัตถุเจือปนอาหาร (food additive) หมายถึง วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหาร หรือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาหาร ไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ก็ตาม แต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ทางเทคโนโลยีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง ซึ่งมีผลต่อคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร และให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้ใช้เจือปนในอาหาร แต่ใช้รวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย" (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 119 (พ.ศ.2532) เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2) )

 • วัตถุประสงค์ของการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
 • ประเภทของวัตถุเจือปนอาหาร

 

วัตถุประสงค์ของการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

การใช้วัตถุเจือปนอาหารมีจุดประสงค์การใช้หลักดังนี้

 

 • เพื่อให้อาหารมีความคงตัว เช่นการใช้อิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier) ทำให้อาหารมีสภาพเป็นอิมัลชัน (emulsion) ลักษณะเนื้อสัมผัสคงตัวและป้องกันน้ำและน้ำมันไม่ให้เกิดการแยกชั้น (stabilizing agent) และ เพิ่มความหนืด (thickening agent) ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีลักษณะเนื้อสัมผัสคงตัวและเป็นเนื้อเดียวกัน สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน (anticaking agent) ช่วยให้อาหาร เช่น เกลือไม่เกาะกันและนำไปใช้ได้สะดวก
 • เพื่อรักษาคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น การใช้วัตถุกันเสีย (preservative) เพื่อป้องกันการเสื่อมเสียของอาหารจากยีสต์ราแบคทีเรีย วัตถุกันหืน เพื่อป้องกันการเสื่อมเสียจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของอาหารที่มีน้ำมันและไขมันเป็นส่วนประกอบ และการเปลี่ยนสีของผักและผลไม้สด
 • เพื่อควบคุมความเป็นกรด-ด่างของอาหาร เช่น การเติมกรดลงไปในอาหาร เพื่อให้อาหารมีค่าพีเอชเป็นกรด จะช่วยลดอุณหภูมิและระยะเวลาในการฆ่าเชื้ออาหาร การใช้กรดเพื่อช่วยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในผงฟูเพื่อให้ขนมอบมีลักษณะของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ
 • เพื่อแต่งสีและให้กลิ่นรสอาหารตามความต้องการของผู้บริโภค

ประเภทของวัตถุเจือปนอาหาร

 • สารป้องกันการหืน (antioxidant)
 • ซีเควสเตนท์ (sequestrant)
 • กรดอินทรีย์ (organic acid)
 • สารที่ช่วยให้ข้นหรือช่วยให้คงตัว (thickening agent and stabilizing agent)
 • สารที่ทำให้เกิดเจล (gelling agent)
 • สีผสมอาหาร (coloring agent)
 • สารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร (flavoring agent)
 • สารเสริมรส ( flavor enhancer ) กระตุ้นกลิ่นรสของอาหาร
 • สารให้ความหวานแทนน้ำตาล (sugar substitute)
 • สารปรับความเป็นกรด-ด่าง (acid regulator) ควบคุมความเป็นกรด-ด่างของอาหาร เช่น กรด ด่าง บัฟเฟอร์
 • สารเคลือบผิว ( glazing agent ) เคลือบผิวของอาหาร
 • สารช่วยให้คงรูป ( firming agent) ให้เนื้อเยื่อของผัก ผลไม้ คงรูป
 • สารช่วยเก็บความชื้น ( humectant ) ป้องกันไม่ให้อาหารแห้ง
 • สารทำให้เปียก (wetting agent)
 • สารปรับคุณภาพแป้ง ( flour treatment agent ) เติมลงไปในแป้งเพื่อปรับปรุงคุณภาพ และสี ของผลิตภัณฑ์ขนมอบ
 • เอนไซม์ (enzyme)

 

การแบ่งกลุ่มวัตถุเจือปนอาหารตามหน้าที่ (functional class) 1

     
Acidity regulator
 • acid
 • acidifier
 • acidity regulator
 • alkali
 • base
 • buffer
 • buffering agent
 • pH adjusting agent
A food additive, which controls the acidity or alkalinity of a food.

Anticaking agent

สารกันการรวมตัวเป็นก้อน

 • anticaking agent
 • anti-stick agent
 • drying agent
 • dusting agent
วัตถุเจือปนอาหาร ที่ป้องกัน หรือลดการจับตัวเป็นก้อนของอาหารที่เป็นผง

Antifoaming agent

สารกันฟอง

 • antifoaming agent
 • defoaming agent

วัตถุเจือปนอาหารที่ใช้เพื่อป้องกันหรือลดการเกิดฟอง

Antioxidant
 • antibrowning agent
 • antioxidant synergist
A food additive, which prolongs the shelf-life of foods by protecting against deterioration caused by oxidation
Bleaching agent   A food additive (non-flour use) used to decolourize food. Bleaching agents do not include pigments.

Bulking agent

สารเพิ่มปริมาณ

 • filler

วัตถุเจือปนอาหาร ที่เติมลงไปเพื่อเพิ่มเนื้ออาหาร (ยกเว้น อากาศ และน้ำ) โดยไม่มีผลต่อคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

Carbonating agent   A food additive used to provide carbonation in a food.
Carrier
 • carrier
 • carrier solvent
 • diluent for other food additives
 • encapsulating agent
 • nutrient carrier

 

A food additive used to dissolve, dilute, disperse or otherwise physically modify a food additive or nutrient without altering its function (and without exerting any technological effect itself) in order to facilitate its handling, application or use of the food additive or nutrient.

Colour

 • decorative pigment
 • surface colorant
A food additive, which adds or restores colour in a food.

Colour retention agent

สารทำให้สีคงตัว

 • color adjunct
 • colour fixative
 • colour retention agent
 • colour stabilizer
สารที่ช่วยให้อาหารมีสีคงตัว ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างการแปรรูป หรือการเก็บรักษา

Emulsifier

อิมัลซิไฟเออร์

 • clouding agent
 • crystallization inhibitor
 • density adjustment agent (flavouring oils in beverages)
 • dispersing agent
 • plasticizer
 • surface active agent
 • suspension agent
วัตถุเจือปนอาหารที่ใช้เพื่อทำให้อิมัลชัน (emulsion) คงตัว
Emulsifying salt
 • emulsifying salt
 • melding salt

 

A food additive, which, in the manufacture of processed food, rearranges proteins in order to prevent fat separation.

Firming agent

  A food additive, which makes or keeps tissues of fruit or vegetables firm and crisp, or interacts with gelling agents to produce or strengthen a gel.
Flavour enhancer
 • flavour synergist
A food additive, which enhances the existing taste and/or odour of a food.
Flour treatment agent
 • dough conditioner
 • dough strengthening agent
 • flour bleaching agent
 • flour improver
 • flour treatment agent
A food additive, which is added to flour or dough to improve its baking quality or colour.

Foaming agent

สารทำให้เกิดฟอง

 • aerating agent
 • foaming agent
 • whipping agent
วัตถุเจือปนอาหาร ที่ทำให้เกิดฟองก๊าซ กระจายตัวสม่ำเสมอทั้งในผลิตภัณฑ์ อาหารเหลว หรืออาหารแข็ง

Gelling agent

สารที่ทำให้เกิดเจล

  วัตถุเจือปนอาหารที่ทำให้เนื้อสัมผัสของอาหารมีลักษณะเป็นเจล (gel) .
Glazing agent
 • coating agent
 • film forming agent
 • glazing agent
 • polishing agent
 • sealing agent
 • surface-finishing agent
A food additive, which when applied to the external surface of a food, imparts a shiny appearance or provides a protective coating.
Humectant
 • moisture/water retention agent
 • wetting agent
A food additive, which prevents food from drying out by counteracting the effect of a dry atmosphere
Packaging gas   A food additive gas, which is introduced into a container before, during or after filling with food with the intention to protect the food, for example, from oxidation or spoilage.

Preservative

สารกันเสีย

 • antimicrobial preservative
 • antimicrobial synergist
 • antimould and antirope agent
 • antimycotic agent
 • bacteriophage control agent
 • fungistatic agent
วัตถุเจือปนอาหารที่ใช้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของอาหาร ป้องกันการเสื่อมเสียเนื่องจากจุลินทรีย์ (microbial spoilage) เช่น แบคทีเรียยีสต์รา .
Propellant   A food additive gas, which expels a food from a container.
Raising agent   วัตถุเจือปนอาหารที่ปล่อยก๊าซออกมา เพื่อเพิ่มปริมาตร ของโด (dough) หรือ แป้งผสม (batter) ระหว่างการอบ (baking)
Sequestrant   A food additive, which controls the availability of a cation.
Stabilizer
 • colloidal stabilizer
 • emulsion stabilizer
 • foam stabilizer
 • stabilizer
A food additive, which makes it possible to maintain a uniform dispersion of two or more components.
Sweetener
 • bulk sweetener
 • intense sweetener
 • sweetener
A food additive (other than a mono- or disaccharide sugar) , which imparts a sweet taste to a food.
Thickener
 • binder
 • bodying agent
 • texturizing agent
 • thickener
A food additive, which increases the viscosity of a food.

 

Reference

1 http://www.codexalimentarius.net/gsfaonline/reference/techfuncs.html

2ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 119 (พ.ศ.2532) เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2)

 

 

 

 (เข้าชม 30,440 ครั้ง)

สมัครสมาชิก