Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร

ฝ่ายผลิต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบประกอบด้วย

 • วางแผนการผลิต ควบคุมปริมาณการผลิตให้ได้ตามแผนและส่งมอบสินค้าตามเวลาที่กำหนด
 • ควบคุมดูแลให้การดำเนินกิจกรรมด้านการรับวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปอาหาร ให้ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนด KPIs จัดทำแผนดำเนินงานและติดตามผลจัดทำหรือทบทวนมาตรฐานการผลิต พร้อมปรับปรุงงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่วางไว้
 • ทบทวนและเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร วิธีการที่เกี่ยวข้องกับด้านการผลิต
 • ปรับปรุงสายการผลิตและแก้ไขกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน ลดการใช้พลังงาน และของเสีย
 • จัดทำแผนกำลังพลประจำปีและควบคุมจำนวนพนักงานให้ได้ตามแผนที่วางไว้ และควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานแผนกผลิตให้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขณะผลิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่วางไว้
 • จัดทำงบประมาณการลงทุนประจำปีและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิต

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ มีหน้าที่

 • กำหนดนโยบายระบบบริหารด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ดำเนินกิจกรรมด้านการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
 • ทบทวนและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป

ฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายซ่อมบำรุง

ฝ่ายคลังสินค้า

 • ดูแลการเคลื่อนย้ายการจัดเก็บและรักษาสภาพสินค้าสาเร็จรูปให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
 • รับผิดชอบการเบิกจ่ายสินค้าสาเร็จรูป และเคลื่อนย้ายสินค้าออกนอกบริเวณโรงงาน
 • รับผิดชอบจัดเก็บสินค้าที่ต้องนำมาผลิตใหม่ หรือทำลาย
 • รับผิดชอบการจัดทำสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปและบรรจุภัณฑ์

ฝ่ายบุคคล มีหน้าที่

 • บริหารงานบุคคล จัดหา ควบคุม คิดค่าตอบแทน ประเมินผล
 • บริหารงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในบริษัท
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกที่มาติดต่อภายในบริษัท

ฝ่ายจัดซื้อ มีอานาจหน้าที่

 • จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเข้าโรงงานโดยให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่วางไว้
 • บริหารดำเนินกิจกรรม ทบทวนและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบัญชี การเงิน และงบประมาณ
 • บริหารงานด้านการจัดซื้ออุปกรณ์หรือของใช้ต่างๆ ที่ใช้ในงานผลิตและทั่วไป
 • ทบทวนและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและประเมินผู้ขาย


(เข้าชม 903 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก