Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sour / รสเปรี้ยว

รสเปรี้ยว (sour) เป็นรสพื้นฐาน (basic taste) เกิดจากอาหารที่เป็นกรด โดยเฉพาะไฮโดรเจนไอออน (H+) โดยความเปรี้ยว
ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนซึ่งสัมพันธ์กับค่า pH ของอาหาร

อาหารที่มีรสเปรี้ยว

รสเปรี้ยวในอาหารเกิดจากกรดซึ่งมักพบในอาหาร

การวัดความเปรี้ยวของอาหาร

1. การวัดค่า pH โดยใช้เครื่องวัด pH (pH meter) หรือกระดาษวัดค่าพีเอช (pH paper)

2. การวัดปริมาณกรดทั้งหมดโดยการไทเทรต (total titratable acidity - TA)

3. การทดสอบทางประสาทสัมผัส (sensory evaluation)

 (เข้าชม 1,237 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก