Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Xerophilic mold / ราที่ชอบความแห้ง

ราที่ชอบความแห้ง (xerophilic mold) หมายถึงรา (mold) ที่ชอบเจริญในสภาวะแวดล้อมที่มีปริมาณน้ำน้อย ในอาหารแห้ง

วอเตอร์แอคทิวิตี (water activity) ที่เหมาะสมในการเจริญ อยู่ระหว่าง 0.61-0.75

ตัวอย่างของราในกลุ่มนี้ได้แก่

  • เซโรไมซีส ไบสปอรัส (Xeromyces bisporus)
  • แอสเพอร์จิลลัส กลอคัส (Aspergillus glaucus)


(เข้าชม 1,000 ครั้ง)

สมัครสมาชิก