Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Swab test / ทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์

Swab test คือ การทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ใช้เพื่อทวนสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาด (cleaning validation)
พื้นผิวสัมผัสอาหาร (
food contact surface) เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร มือพนักงาน
เป็นการตรวจเพื่อยืนยันว่า
วัสดุอุปกรณ์มีการดูแลที่สะอาดถูกสุขลักษณะและบุคลากรไม่ก่อให้เกิด
การปนเปื้อนข้าม(เข้าชม 2,374 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก