Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Filling machine / เครื่องบรรจุ

เครื่องบรรจุ (filling machine) เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรรูปอาหาร ที่ใช้เพื่อบรรจุอาหารลงในบรรจุภัณฑ์

 

ประเภทของเครื่องบรรจุ

ประเภทของเครื่องบรรจุแบ่งตามการตามลักษณะการทำงานดังนี้

1.1 แบบไม่ต่อเนื่องและแบบกึ่งต่อเนื่อง

1.2 แบบต่อเนื่อง

 

ส่วนประกอบของเครื่องบรรจุ

 

เกณฑ์การพิจารณาเลือกเครื่องบรรจุสำหรับอาหารเหลว

 

 

 

 (เข้าชม 1,619 ครั้ง)

สมัครสมาชิก