Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

2011 แนวข้อสอบแปรรูปอาหาร: การฉายรังสีอาหาร

1. ข้อใดไม่เป็นวัตถุประสงค์ของการฉายรังสีอาหาร

ก. ชะลอการสุกของผลไม้

ข. ทำลายแบคทีเรียก่อโรค และปรสิตในอาหาร

ค. ทำลายจุลินทรีย์ที่ให้อาหารเน่าเสีย

ง. เร่งให้เกิดการงอกของพืชหัว

จ. ทำลายแมลงและไข่ของแมลง

 

2. ข้อใดไม่ใช่รังสีที่ใช้เพื่อการฉายรังสีอาหาร

ก. gamma ray

ข. อิเล็กตรอนเร่งอนุภาค

ค. X-ray

ง. Ultraviolet

จ. ถูกทุกข้อ

 

3. ข้อใดถูกเกี่ยวกับหน่วยการฉายรังสีอาหาร

ก. รังสี ปริมาณ 1 เกรย์ (gray) หมายถึง อาหารได้ดูดกลืนพลังงาน 1 จูล ต่ออาหาร 1 กรัม

ข. หน่วยเดิมของเกรย์คือ บาร์เรล

ค. การฉายรังสีอาหารปกติจะไม่เกิน 10 เกรย์

ง. เกรย์เป็นหน่วย SI

จ. ถูกทุกข้อ

 

4. ข้อใดถูก

ก. เนื้อสัตว์ที่ผ่านการฉายรังสี 2-3 กิโลเกรย์ สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง โดยไม่ต้องแช่เย็น

ข. กระเทียมและหอมหัวใหญ่ฉายรังสีเพื่อยับยั้งการงอก

ค. แหนมฉายรังสีเพื่อทำลายจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแล็กทิก ทำให้ไม่เปรี้ยวมาก

ง. สตอรเบอรี่ฉายรังสี เพื่อทำลายไข่หนอนพยาธิ

จ. มันฝรั่งฉายรังสีเพื่อเร่งให้สตาร์ชเปลี่ยนเป็นน้ำตาลรีดิวส์ ทำให้สีสวยเวลาทอด

 

5. ข้อใดถูก

ก. รังสีแกมม่า (gamma ray) เป็น non ionizing radiation

ข. รังสีที่ใช้เพื่อฉายรังสีอาหาร เป็นnon ionizing radiation

ค. แหล่งของรังสีแกมม่า คือ โคบอลต์-59

ง. แหล่งของรังสีแกมม่า ไม่สามารถปิดเปิดได้ จะสลายตัวให้สารกัมมันตภาพรังสีต่อเนื่อง

จ. ข้อ ก. และ ง. ถูก

 

 

 

 

 (เข้าชม 1,094 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก