Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

ชาดูดกลิ่น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

มผช.256/2547

ชาดูดกลิ่น

1. ขอบข่าย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะชาดูดกลิ่นที่ได้จากชาที่ปลูกในประเทศไทยเท่านั้น

ที่มา:http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?ID=104901&Prod=0891810720&SME=0891810225

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

21 ชาดูดกลิ่น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำใบชาอาจมีก้านใบของต้นชา มาผึ่งให้อ่อนตัว แล้วทำให้แห้งโดยการอบ คั่ว หรือย่าง หรือได้จากการนำใบชาที่ทำให้แห้งแล้วบด นำมาบรรจุในผ้าหรือกระดาษ ที่ทำจากใยธรรมชาติหรือใยสังเคราะห์ อาจนำไปบรรจุในภาชนะต่าง ๆ ที่เหมาะสมอีกครั้งก็ได้ มีคุณสมบัติในการดูดกลิ่น

3. คุณลักษณะที่ต้องการ

3.1 ลักษณะทั่วไป

ต้องประณีต เรียบร้อย สวยงาม

3.2 วัสดุที่บรรจุภายในผลิตภัณฑ์

3.2.1 ต้องเป็นใบชาแห้งหรือใบชาบด อาจมีก้านใบได้เล็กน้อย สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมไม่มีราปรากฏให้เห็นเด่นชัด

3.2.2 ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของใบชาแห้ง

3.2.3 ต้องมีกลิ่น (flavoring agent) ที่ดีตามธรรมชาติของใบชาแห้ง

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ 7.1 แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า 3 คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ 1 คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

3.3 วัสดุที่ใช้บรรจุ

ต้องเป็นผ้าหรือกระดาษ ที่ทำจากใยธรรมชาติหรือใยสังเคราะห์ มีเนื้อแน่นพอที่จะป้องกันไม่ให้ชาดูดกลิ่นร่วงออกมา

3.4 ความชื้น

ต้องไม่เกินร้อยละ 7 โดยน้ำหนัก

3.5 สารที่สกัดได้ด้วยน้ำร้อน

ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 โดยน้ำหนักอบแห้ง

3.6 ค่าไอโอดีน

ต้องไม่น้อยกว่า 150

4. การบรรจุ

4.1 ให้บรรจุชาดูดกลิ่นในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง ผนึกได้เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชาดูดกลิ่นได้

4.2 น้ำหนักสุทธิหรือจำนวนชิ้นของชาดูดกลิ่นในแต่ละภาชนะบรรจุต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

5. เครื่องหมายและฉลาก

5.1 ที่ภาชนะบรรจุชาดูดกลิ่นทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(1) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น ชาดูดกลิ่น ชาหอมดูดกลิ่น

(2) น้ำหนักสุทธิหรือจำนวนชิ้น

(3) เดือน ปีที่ทำ

(4) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา

(5) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

6. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

6.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ชาดูดกลิ่นที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

6.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

6.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบวัสดุที่ใช้บรรจุ การบรรจุและเครื่องหมายและฉลากให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.3 ข้อ 4. และข้อ 5. จึงจะถือว่าชาดูดกลิ่นรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

6.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไปและวัสดุที่บรรจุภายในผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ 6.2.1 แล้ว จำนวน 3 ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 จึงจะถือว่าชาดูดกลิ่นรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

6.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบความชื้นและสารที่สกัดได้ด้วยน้ำร้อนและค่าไอโอดีนให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 2 ตัวอย่าง นำมาทำเป็นตัวอย่างรวม เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.4 ถึงข้อ 3.6 จึงจะถือว่าชาดูดกลิ่นรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

6.3 เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างชาดูดกลิ่นต้องเป็นไปตามข้อ 6.2.1 ข้อ 6.2.2 และข้อ 6.2.3 ทุกข้อ จึงจะถือว่าชาดูดกลิ่นรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

7. การทดสอบ

7.1 การทดสอบลักษณะทั่วไปและวัสดุที่บรรจุภายในผลิตภัณฑ์

7.1.1 ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบชาดูดกลิ่นอย่างน้อย 5คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

7.1.2 เทวัสดุที่บรรจุภายในตัวอย่างชาดูดกลิ่นลงในภาชนะก้นแบนสีขาว ตรวจสอบวัสดุที่บรรจุภายในผลิตภัณฑ์ โดยการตรวจพินิจ

7.1.3 หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ 7.1.3)

7.2 การทดสอบวัสดุที่ใช้บรรจุ ภาชนะบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก

ให้ตรวจพินิจ

7.3 การทดสอบความชื้นและสารที่สกัดได้ด้วยน้ำร้อน

ให้ใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชาใบ มาตรฐานเลขที่ มอก. 460

7.4 การทดสอบค่าไอโอดีน

ให้ใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถ่านกัมมันต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 900

7.5 การทดสอบน้ำหนักสุทธิหรือจำนวนชิ้น

ให้ใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสมหรือใช้วิธีนับ

Reference

http://app.tisi.go.th/otop/pdf_file/tcps256_47.pdf

 (เข้าชม 542 ครั้ง)

สมัครสมาชิก