Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Foodborne disease / โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ

โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ (foodborne disease) หมายถึง การเกิดการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารที่มีจุลินทรีย์
ที่ทำให้เกิดโรค (pathogen) หนอนพยาธิ หรือ สารพิษเข้าไปในปริมาณที่มากพอที่จะทำให้เกิดอาการของโรค

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นสื่อ

โรคอาหารเป็นสื่อ อาจแยกได้ตามสาเหตุต่างๆ ดังนี้

1. เกิดจากเชื้อแบคทีเรียก่อโรค (pathogen) และพิษของแบคทีเรีย

2. เกิดจากพิษของเชื้อรา (mycotoxin)

3. เกิดจากเชื้อไวรัสเช่น โปลิโอ ตับอักเสบ

4. เกิดจากพาราสิต (parasite) เช่น หนอนพยาธิ ได้แก่ พยาธิตืดหมู พยาธิตืดวัว พยาธิใบไม้ตับ พยาธิตัวจี๊ด

5. เกิดจากพิษของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ

6. เกิดจากพิษของสารเคมี เช่น วัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticides)

 

ประเภทของโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. โรคที่ติดต่อได้ หมายถึง โรคซึ่งเกิดกับผู้หนึ่งผู้ใดแล้วสามารถแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้ โรคเหล่านี้มีสาเหตุมาจาก

1.1 แบคทีเรีย เช่น อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ วัณโรค

1.2 หนอนพยาธิ

1.3 ไวรัส

2. โรคที่ไม่ติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดกับผู้หนึ่งผู้ใดแล้ว ทำให้ผู้นั้นเจ็บป่วย หรือตาย แต่ไม่แพร่ขยายไปสู่ผู้อื่น
โรคนี้มีสาเหตุมาจาก

2.1 พิษของแบคทีเรียเช่น พิษจากแผล ฝี หนอง

2.2 พิษของเชื้อรา (mycotoxin) เช่น อะฟลาทอกซิน (aflatoxin)

2.3 พิษจากสารเคมี

2.4 พิษธรรมชาติในพืชและสัตว์ เช่น คางคก เห็ดพิษ

 

 (เข้าชม 1,178 ครั้ง)

สมัครสมาชิก