Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

วิธีการตรวจสอบราและยีสต์ในอาหาร

วิธีการตรวจสอบราและยีสต์ในอาหาร

 

ราและยีสต์ เป็นจุลินทรีย์ที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ จึงเป็นต้นเหตุของการเน่าเสียของอาหารหลายชนิด

การเจริญของจุลินทรีย์กลุ่มนี้บนอาหาร อาจสังเกตได้จากการเกิดจุดเน่าขนาดต่างๆ กัน การเกิดเมือกและเส้นใยสี

ขาว หรือเกิดการสร้างสปอร์สีต่างๆ ทำให้อาหารมีกลิ่นรสผิดปกติ โดยทั่วไปเชื้อราเจริญช้ากว่าแบคทีเรียและมี

ความต้องการสิ่งจำเป็นสำหรับการเจริญน้อยกว่าแบคทีเรีย หรืออาจเรียกว่ามีความจู้จี้น้อยกว่าแบคทีเรีย ดังนั้น

จุลินทรีย์พวกนี้จึงเจริญในสภาพที่ไม่เหมาะสมได้ดีกว่าแบคทีเรีย โดยเฉพาะที่มีความเข้มข้นของกรดเกลือ และ

น้ำตาลสูง รวมทั้งสภาพที่แห้ง จึงมักทำให้เกิดปัญหาการเน่าเสียของอาหารประเภทกึ่งแห้งได้ง่าย โดย

เฉพาะธัญชาติ ถั่วต่างๆ และผลไม้

วิธีการตรวจสอบราและยีสต์ในอาหาร สามารถทำได้ 3 วิธีด้วยกัน คือ

1. Direct examination วิธีการตรวจหาเชื้อราบนตัวอย่างอาหารโดยตรง

2. Dilution plating method วิธีการเจือจางตัวอย่าง

3. Direct plating method วิธีการวางตัวอย่างบนผิวของอาหารเลี้ยงเชื้อโดยตรง(เข้าชม 2,183 ครั้ง)

สมัครสมาชิก