Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

โรคอาหารเป็นพิษที่มีสาเหตุจาก Clostridium perfringens

 

เชื้อที่เป็นสาเหตุ คือ Clostridium perfringens type A ซึ่งมีรูปร่างเป็นท่อน ย้อมติดสีแกรมบวก สร้างสปอร์ เคลื่อนที่ไม่ได้ เป็นแอนแอโรบ เจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 43 - 47 องศาเซลเซียส แต่เจริญได้ในช่วงอุณหภูมิ 15 - 55 องศาเซลเซียส เชื้อจะไม่เจริญที่ pH ต่ำกว่า 5.0 หรือสูงกว่า 9.0 และถูกยับยั้งการเจริญด้วยโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 5

เราสามารถตรวจพบสปอร์ของ C. perfringens ในอาหารสดเช่นเดียวกับที่ตรวจพบในดิน น้ำเสีย และอุจจาระของสัตว์ อาหารที่พบเชื้อได้เสมอคือ เนื้อสัตว์ที่ปรุงทิ้งไว้เป็นเวลานาน ก่อนจะนำไปบริโภค สปอร์ทนความร้อนได้ดี การปรุงอาหารอาจทำลายเซลล์และสปอร์ของบางสายพันธุ์ได้ อย่างไรก็ตาม สปอร์ที่ยังรอดชีวิตได้จะยังงอกและเจริญได้อย่างรวดเร็ว ถ้าไม่นำอาหารไปเก็บรักษาไว้ให้ดี

 

อาหารที่เป็นพาหะของโรค

อาหารที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคจากเชื้อนี้ เป็นอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ ที่เตรียมขึ้นในวันนี้เพื่อรับประทานในวันพรุ่งนี้ ซึ่งการให้ความร้อนไม่เพียงพอที่จะทำลายเอนโดสปอร์ที่ทนความร้อน เมื่ออาหารเย็นลงและถูกนำมาอุ่นอีกครั้ง เอนโดสปอร์จะงอกและเจริญ ทำให้ก่อโรคได้

 

อาการของโรค

โรคมีระยะฟักตัว นานประมาณ 8- 24 ชั่วโมง หลังจากการบริโภคอาหาร ทำให้เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรง ท้องเสีย มีก๊าซ มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน โรคมักเกิดจากการบริโภคเชื้อเข้าไป จำนวนประมาณ ล้านเซลล์ต่อกรัมของอาหาร และเชื้อจะปล่อยสารพิษในลำไส้ระหว่างเซลล์กำลังสร้างสปอร์ เป็นผลทำให้มีการสะสมน้ำในลำไส้ สารพิษชนิดนี้ไม่ค่อยทนความร้อนคือ จะถูกทำลายที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที

 

การป้องกันโรคป้องกันได้โดย

1. แช่เย็นอาหารอย่างรวดเร็วหลังจากการปรุงอาหาร หากยังไม่บริโภค และยังต้องใช้อุณหภูมิต่ำ เพียงพอในการถนอมอาหาร

2. ถ้าจะอุ่นอาหารให้ร้อนอยู่เสมอ จะต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส

3. ก่อนนำอาหารมาบริโภคจะต้องอุ่นอาหารก่อน

 (เข้าชม 420 ครั้ง)

สมัครสมาชิก