Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

โรคและอาการของโรคที่เกิดจาก Vibrio cholerae

 

 

Vibrio cholerae ทำให้เกิดโรคอหิวาตกโรค ซึงแบคทีเรียนี้จะอาศัยอยู่ในน้ำที่สกปรกและมีการปนเปื้อนมาในอาหาร ซึ่งอหิวาตกโรคจัดเป็นโรคติดต่อที่สามารถถ่ายทอดจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งได้ โดยสามารถจัดแบ่งกลุ่มของเชื้อ V. cholerae ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ตกตะกอนกับแอนติซีรัมกลุ่มโอวัน (O1)  และกลุ่มที่ไม่ตกตะกอนกับแอนติซีรัมกลุ่มโอวัน โดยในอดีตมีความเชื่อว่าเชื้อสายพันธุ์กลุ่มที่ตกตะกอนกับแอนตีซีรัมกลุ่มโอวัน เป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดโรคอหิวาตกโรคเท่านั้น แต่ปัจจุบันมีข้อมูลที่แสดงให้ทราบว่ากลุ่มที่ไม่ตกตะกอนกับแอนตีซีรัมโอวัน ก็สามารถก่อให้เกิดโรคได้เช่นกัน โดยเชื้อจะทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษทำลายเนื้อเยื่ออ่อน และอาจทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิต ซึ่งความรุนแรงจะไม่เท่ากับ V. cholerae O1 ก็ตาม

ในปี ค.ศ. 1980 ได้มีการระบาดเกิดขึ้นกับทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ที่ประเทศอิตาลี สาเหตุจากการบริโภคหอยดิบ จากจำนวนผู้ป่วยประมาณ 50 คน มีอาการของโรคอาหารเป็นพิษ 24 คน โดยค่าเฉลี่ยระยะฟักตัวเท่ากับ 21.5 ชั่วโมง

ในปี ค.ศ. 1991 ผู้บริโภค 4 คนจาก 6 คนในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐฯ เกิดอาการของโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้ออหิวาต์หลังบริโภคอาหารสด แช่เยือกแข็งที่นำเข้าจากประเทศไทย สาเหตุเกิดจากเชื้ออหิวาต์

 (เข้าชม 277 ครั้ง)

สมัครสมาชิก