Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

สารพิษจากรา

 

สารพิษจากราพิษ

ในภูมิอากาศที่เหมาะสม โดยเฉพาะสภาวะที่อากาศอบอ้าวและมีความชื้นสูง เชื้อราจะเจริญงอกงามได้ดี และบางสายพันธุ์จะสร้าง       ชีวสารบางอย่าง ซึ่งเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ เชื้อราส่วนมากเจริญงอกงามได้ดีบนอาหาร เมล็ดธัญพืช และผลิตผลทางการเกษตรที่ใช้เป็นอาหารของคนและปศุสัตว์ เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่งลิสง และพริก ดังนั้นประเทศกสิกรรมซึ่งอยู่ในเขตร้อนชื้นอย่างประเทศไทย จึงเอื้ออำนวยให้เชื้อราเจริญงอกงาม และสร้างสารชีวพิษไ ด้มาก โดยเฉพาะถ้าเก็บเกี่ยวไม่ดี หรือเก็บรักษาไว้ในที่อับชื้นค้างปี เชื้อราแต่ละสายพันธุ์จะสร้างสารพิษต่างชนิดกัน สามารถจำแนกสารพิษจากราตามลักษณะทางพิษวิทยาออกเป็นกลุ่มดังนี้.-

1. พิษต่อตับ ได้แก่ aflatoxins

2. พิษต่อเซลล์และระบบภูมิคุ้มกัน ได้แก่ trichothecenes

3. พิษต่อระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ได้แก่ ergot alkaloids

4. พิษต่อไต ได้แก่ ochratoxin A

5. พิษต่อระบบสืบพันธุ์ ได้แก่ zearalenone

สารพิษจากรา ส่วนใหญ่มักเป็นอันตรายต่อระบบต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยเรื้อรัง และอาจไม่มีวิธีการรักษาที่ได้ผลดี มีราพิษเพียงบางชนิดเท่านั้น ที่ก่อให้เกิดอาการอย่างเฉียบพลัน และต้องได้รับสารพิษในปริมาณที่มากจนทำให้เกิดอาการได้เช่น ergot alkaloids, trichothecenes, satratoxins เป็นต้น ราพิษบางอย่างมีพิษร้ายแรง มีการนำมาใช้ทางการยุทธวิธี ทำให้ผู้ที่ได้รับเป็นอันตราย และเจ็บป่วยรุนแรงจนถึงแก่กรรมได้

การรักษาผู้ป่วยที่เกิดอาการพิษเฉียบพลัน ดำเนินการเช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ หรือกินยาเกินขนาดโดยทั่วไป ได้แก่ การรักษาประคับประคองให้ผู้ป่วยพ้นขีดอันตราย การลดปริมาณสารพิษที่ร่างกายได้รับ โดยการทำให้อาเจียน หรือใช้สายยางสวนล้างกระเพาะอาหารและให้ activated charcoal ในปัจจุบันแทบจะไม่มียาต้านพิษใดๆ ที่ใช้รักษาภาวะพิษจากราพิษอย่างได้ผลเลย จึงต้องทำการรักษาไปตามลักษณะอาการที่เกิดขึ้นตามระบบต่างๆ

 (เข้าชม 368 ครั้ง)

สมัครสมาชิก