Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

การตรวจหาและแยกเชื้อ salmonella ในอาหาร

การตรวจหาและแยกเชื้อ salmonella ที่ได้ผลน่าเชื่อถือได้ ขึ้นอยู่กับแผนการสุ่มตัวอย่างที่ดีและการใช้วิธีวิเคราะห์ที่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากในอาหารมักมี salmonella จำนวนน้อยและบ่อยครั้งที่เชื้อชนิดนี้มักเผชิญกับสภาวะเครียด
ในระหว่างการแปรรูปอาหาร ดังนั้นจึงต้องมีขั้นตอน pre-enrichment เพื่อทำให้เซลล์ของ salmonella ที่บาดเจ็บฟื้นคืน
สภาพเป็นเซลล์ที่แข็งแรง เจริญและเพิ่มจำนวนจนถึงระดับที่ตรวจพบได้ ในขั้นนี้จะต้องเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว
ที่เหมาะสมต่อการเจริญ (nonselective broth) จากนั้นจึงถ่ายลงอาหารเหลว selective enrichment ตามด้วยการเพาะ
เลี้ยงบนอาหารแข็ง selective different agar เพื่อคัดเลือกเชื้อ ขั้นตอนต่อไปจึงทำการทดสอบสมบัติทางชีวเคมี
(biochemical screening) และทดสอบยืนยันทางซีโรวิทยา (serological confirmation)

โดยสรุป ขั้นตอนการตรวจหาและแยกเชื้อ salmonella ในอาหาร แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. Pre-enrichment

2. Selective enrichment

3. Selective plating

4. การทดสอบทางชีวเคมี

5. การทดสอบทางซีโรวิทยา(เข้าชม 1,318 ครั้ง)

สมัครสมาชิก