Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ผลของเฮอร์เดิล (hurdle) และการถนอมรักษาอาหาร

ผลของเฮอร์เดิล (hurdle) และการถนอมรักษาอาหาร

ในการถนอมรักษาอาหารนั้น อาจทำได้โดยใช้วิธีการต่างๆ เพียงวิธีเดียว เช่น การใช้สารกันเสีย ได้แก่ เกลือหรือน้ำตาล ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง การทำแห้ง การปรับความเป็นกรดให้สูงขึ้น หรือแม้กระทั่งการใช้ความร้อน หรือการแช่เยือกแข็ง แต่กระบวนการต่างๆ ที่กล่าวมาจะมีผลต่อรสชาติ รวมทั้งลักษณะโครงสร้างของอาหาร และทำให้การยอมรับของผู้บริโภคลดน้อยลง ในขณะที่ปัจจุบันความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่สดหรือใกล้เคียงธรรมชาติมีมากขึ้น โดยไม่มีการเติมแต่งสารเคมีต่างๆ รวมทั้งลดปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลง เทคโนโลยีเฮอร์เดิล (Hurdle technology) เป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแล้ว โดยใช้วิธีการต่างๆ มากกว่าหนึ่งวิธีในการถนอมรักษาอาหาร หรือยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร โดยผลจากการใช้วิธีต่างๆ ร่วมกันจะทำให้สภาวะการเจริญของจุลินทรีย์ไม่เหมาะสม ซึ่งดีกว่าการใช้วิธีการถนอมอาหารเพียงวิธีเดียวที่อาจไม่เพียงพอ หรือมีผลในการป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์ต่างๆ ได้น้อยกว่าการใช้หลายๆ วิธีร่วมกัน(เข้าชม 413 ครั้ง)

สมัครสมาชิก