Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Storage-life (shelf-life) testing / การประเมินอายุการเก็บรักษา

Storage-life (shelf-life) testing

การประเมินอายุการเก็บรักษาของอาหารกระทำได้โดยเก็บรักษาอาหารไว้ที่สภาวะการเก็บรักษาอุดมคติ (ideal) หรือสภาวะ
ที่ยอมรับได้ (acceptable) และสุ่มตัวอย่างมาวัดหรือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ จนกระทั่งอาหารเสื่อมเสียหรือ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การเปลี่ยนแปลงของกลิ่น รสชาติ หรือลักษณะปรากฏ หรือนำไปวิเคราะห์ปริมาณของจุลินทรีย์
หรืออื่นๆ หรืออาจทำโดยเปลี่ยนแปลงสภาวะการเก็บรักษา เช่น เพิ่มอุณหภูมิการเก็บให้สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้การเสื่อมเสียของ
อาหารเกิดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และนำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อทำนายอายุการเก็บรักษาของอาหารได้(เข้าชม 264 ครั้ง)

สมัครสมาชิก