Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Rapid method / วิธีที่รวดเร็ว

วิธีที่รวดเร็ว (rapid method) ใช้สำหรับวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์

เนื่องจากวิธีการวิเคราะห์จุลินทรีย์แบบดั้งเดิม มีข้อเสียค่อนข้างมาก เช่น ใช้เวลานาน ซึ่งอาจทำให้วัตถุดิบบางประเภทที่ผ่านกระบวนการแปรรูปหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมเสียง่ายเมื่อถึงมือผู้บริโภคก่อนที่ผลการทดสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุดท้ายอาจนำมาใช้ได้เพียงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของคุณภาพอาหารที่ผลิตขึ้น แต่ไม่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาในแต่ละจุดได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่วัตถุดิบจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย

วิธีที่รวดเร็ว หมายถึงเทคนิคในการวิเคราะห์จุลินทรีย์ที่ลดระยะเวลาในการวิเคราะห์ หรือการให้ผลการวิเคราะห์ที่รวดเร็วกว่าวิธีดั้งเดิม วิธีรวดเร็วที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายวิธี ได้แก่

1.  ATP photometry

2. direct epifluorescent filter

3. การวัด electrical impedance(เข้าชม 365 ครั้ง)

สมัครสมาชิก