Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Kraft paper / กระดาษคราฟท์

กระดาษคราฟท์ (kraft paper) หรือกระดาษเหนียว เป็นวัสดุทางการบรรจุ (packaging material) ที่มีความสำคัญมาก
โดยเฉพาะในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกซึ่งใช้ในการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่ง

กระดาษคราฟท์ ตามความหมายสากลนั้น หมายถึงกระดาษที่ผลิตจากเยื่อซัลเฟตล้วนๆ หรืออย่างน้อยต้องมีเยื่อซัลเฟต
อยู่ร้อยละ 80 และมีสมบัติเด่นในเรื่องของความแข็งแรง โดยเฉพาะความทนทานต่อแรงฉีกขาด แรงดึง แรงดันทะลุ
และแรงหักพับ เป็นต้น

สำหรับประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้นิยามไว้กว้างๆ ดังนี้

"กระดาษเหนียว หมายถึง กระดาษเหนียวที่เหมาะสมสำหรับห่อของ ทำถุง หรือผิวแผ่นกระดาษลูกฟูก" (มอก. 170-2529)

กระดาษคราฟท์เป็นกระดาษที่มีสมบัติด้านแข็งแรง และเป็นกระดาษที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานทางการบรรจุ
เพื่อการขนส่งอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ ได้ และทำหน้าที่ปกป้องสินค้าภายใน
ให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุดจนถึงมือผู้บริโภค โดยการทดสอบที่นิยมใช้ในศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ
ของกระดาษคราฟท์เพื่อการขนส่ง ได้แก่ การต้านทานแรงดันทะลุ ความต้านทานแรงกดวงแหวน เป็นต้น(เข้าชม 727 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก