Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

สุรากลั่นชุมชน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2

มผช.32/2546

สุรากลั่นชุมชน

1. ขอบข่าย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะสุรากลั่นชุมชนชนิดสุราขาวเท่านั้น

ที่มา:http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=05725114928&ID=250108&SME=05721154811

 

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

2.1 สุรากลั่นชุมชน หมายถึง สุรากลั่นชนิดสุราขาว

2.2 สุราขาว หมายถึง สุราที่กลั่นได้จากน้ำส่าที่ได้จากข้าว หรือน้ำตาล หรือผลไม้ หรือน้ำผลไม้ หรือจากวัตถุดิบทางการเกษตรใดๆ ที่มีแป้งหรือน้ำตาลโดยปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่งอื่นนอกจากน้ำ มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรี/ร้อยละโดยปริมาตร แต่ไม่เกิน 40 ดีกรี/ร้อยละโดยปริมาตร

3. คุณลักษณะที่ต้องการ

3.1 คุณลักษณะทางเคมี

3.1.1 แรงแอลกอฮอล์ต้องเกิน 15 ดีกรี/ร้อยละโดยปริมาตร แต่ไม่เกิน 40 ดีกรี/ร้อยละโดยปริมาตรและมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนจากที่ระบุไว้ที่ฉลากได้ไม่เกิน ±1 ดีกรี/ร้อยละโดยปริมาตร

3.1.2 ฟูเซลออยล์ ต้องไม่เกิน 5,500 มิลลิกรัมต่อลิตร

3.1.3 เฟอร์ฟิวรัล ต้องไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร

3.1.4 เอสเทอร์ (คิดเป็นเอทิลแอซีเทต) ต้องไม่เกิน 1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร

3.1.5 แอลดีไฮด์ (คิดเป็นแอซีทาลดีไฮด์) ต้องไม่เกิน 160 มิลลิกรัมต่อลิตร

3.1.6 เมทิลแอลกอฮอล์ (methyl alcohol) ต้องไม่เกิน 420 มิลลิกรัมต่อลิตร

3.1.7 เอทิลคาร์บาเมต ต้องไม่เกิน 400 ไมโครกรัมต่อลิตร

3.1.8 กรดซอร์บิกหรือเกลือของกรดซอร์บิก (คำนวณเป็นกรดซอร์บิก) ต้องไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร

3.1.6 กรดเบนโซอิกหรือเกลือของกรดเบนโซอิก (คำนวณเป็นกรดเบนโซอิก) ต้องไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร

3.1.10 สารหนูต้องไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร

3.1.11 ตะกั่วต้องไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร

3.1.12 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต้องไม่เกิน 350 มิลลิกรัมต่อลิตร

3.2 คุณลักษณะทางกายภาพ

3.2.1 ความใส

ใสตามลักษณะของสุรากลั่นที่ดี

3.2.2 สี

ต้องไม่มีสี

3.2.3 กลิ่น (flavoring agent)

ต้องมีกลิ่น (flavoring agent) ของวัตถุดิบที่ใช้ตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก

3.2.4 คุณภาพโดยรวมของสุรากลั่นชุมชน

มีความใส ไม่มีสีมีกลิ่น (flavoring agent) และรสเป็นที่ยอมรับ

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ 8.2 แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และไม่มีลักษณะใดได้น้อยกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็ม จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

3.3 สิ่งแปลกปลอม

ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่วัตถุดิบที่ใช้

4. สุขลักษณะ

4.1 สุขลักษณะในการทำสุรากลั่นชุมชน ให้เป็นไปตามคำแนะนำตาม GMP

5. การบรรจุ

5.1 ให้บรรจุสุรากลั่นชุมชนในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม สะอาด แห้ง ปิดได้สนิท และไม่ทำปฏิกิริยากับสุรากลั่นชุมชนที่บรรจุอยู่

5.2 ปริมาตรสุทธิของสุรากลั่นชุมชนในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

6. เครื่องหมายและฉลาก

6.1 ที่ภาชนะบรรจุสุรากลั่นชุมชนทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(1) ชื่อผลิตภัณฑ์

(2) ส่วนประกอบหลัก หรือวัตถุดิบที่ใช้

(3) แรงแอลกอฮอล์ เป็นดีกรี หรือ ร้อยละโดยปริมาตร

(4) ปริมาตรสุทธิ

(5) วัน เดือน ปีที่ทำ หรือผลิต หรือรหัสรุ่นที่บรรจุ

(6) คำเตือนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น การดื่มสุราทำให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง

(7) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น ยกเว้นข้อ (6) ต้องเป็นภาษาไทย

7. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

7.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง สุรากลั่นชุมชนที่ทำจากวัตถุดิบและกรรมวิธีในการทำเดียวกัน และบรรจุในคราวเดียวกัน

7.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

7.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบคุณลักษณะทางเคมี สิ่งแปลกปลอมการบรรจุและเครื่องหมายและฉลากให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุในกรณีที่เป็นภาชนะบรรจุขนาดเล็ก ให้ชักตัวอย่างเพิ่มโดยวิธีสุ่มจนได้ตัวอย่างปริมาตร 2 ลิตร เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.1 ข้อ 3.3 ข้อ 5. และข้อ 6. จึงจะถือว่าสุรากลั่นชุมชนรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

7.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพ ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 5 หน่วยภาชนะบรรจุเมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.2 จึงจะถือว่าสุรากลั่นชุมชนรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

7.3 เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างสุรากลั่นชุมชนต้องเป็นไปตามข้อ 7.2.1 และข้อ 7.2.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่าสุรากลั่นชุมชนรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

8. การทดสอบ

8.1 การทดสอบคุณลักษณะทางเคมี

ให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ

8.2 การทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพ

8.2.1 ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ 10 คน และแต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

8.2.2 คุณสมบัติของคณะผู้ตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม GMP

8.2.3 หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตาม GMP

8.3 การทดสอบสิ่งแปลกปลอมภาชนะบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก

ให้ตรวจพินิจ

8.4 การทดสอบปริมาตรสุทธิ

ให้ใช้เครื่องวัดปริมาตรที่เหมาะสม

Reference

http://app.tisi.go.th/otop/pdf_file/tcps32_46.pdf

 (เข้าชม 416 ครั้ง)

สมัครสมาชิก