Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

การวิเคราะห์ปริมาณ Synthetic Colour

การวิเคราะห์ปริมาณ Synthetic Colour

1. วัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบหาปริมาณ Synthetic colour (Tartrazine, Sunset yellow FCF, Ponceau 4R, Carmoisine, Erythrosine, Indigocarmine, Fast green FCF, Brilliant blue FCF, ในอาหาร ด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

 

2. หลักการ สีผสมอาหารจะถูกละลายในตัวทำละลายและในน้ำ และนำสีที่ถูกชะออกไปทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC/UV-VIS

 

3. ขั้นตอนการวิเคราะห์

 

ชั่งตัวอย่างประมาณ 5 g (บันทึกน้ำหนักที่แน่นอนทศนิยม 4 ตำแหน่ง) ใส่ลงในหลอดพลาสติกขนาด 50 ml

เติมน้ำปราศจากไอออนปริมาตร 30 ml

vortex ให้ละลาย และนำไปอุ่นใน water bath ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที

นำไป sonicate เป็นเวลา 20 นาที

ถ่ายสารละลายไปยังขวดวัดปริมาตรขนาด 50 ml โดยกรองผ่านสำลี

ชะสำลีและปรับปริมาตรด้วย 5% ammonia solution จนครบปริมาตร 50 ml ผสมให้เข้ากัน

นำไปตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสีด้วย HPLC/UV-VIS

 

4. เอกสารอ้างอิง AOAC (2005), 930.38

5. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เบอร์โทรศัพท์ 02-8868088 เบอร์โทรสาร 02-8835021

website : www.nfi.or.th

 (เข้าชม 406 ครั้ง)

สมัครสมาชิก