Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Pellet temperature indicator / อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบเม็ดยา

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบเม็ดยา (pellet temperature indicator) เป็นอุปกรณ์วัดที่ทำงานโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมี โดยใช้อุณหภูมิเฉพาะที่สารเคมีเปลี่ยนสภาพเป็นจุดสังเกต เป็นการวัดเพียงครั้งเดียว ใช้งานง่าย ประหยัด สะดวก
ให้ผลการวัดที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิเป็นจุด โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการใช้มากนัก มีลักษณะ
ดังรูป เมื่ออุณหภูมิถึงจุดที่ระบุจะเปลี่ยนสี นิยมใช้สำหรับวัดอุณหภูมิของก๊าซ

 

 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบเม็ดยา

(ที่มา: http://tinco.com.hk/tu.htm)

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)

       : http://tinco.com.hk/tu.htm(เข้าชม 287 ครั้ง)

สมัครสมาชิก