Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Systematic error / ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ

ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (systematic error) เป็นความคลาดเคลื่อนสถิต (static error) ชนิดหนึ่งที่เกิดจากเครื่องมือวัด (instrument) ทำให้การอ่านค่าซ้ำเกิดความคลาดเคลื่อนโดยไม่ทราบสาเหตุ ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นนี้มีขนาดเท่าเดิม หรือเปลี่ยนไปในลักษณะที่สามารถคาดเดาได้ ซึ่งผู้ที่มีประสบการณ์ในการวัดสามารถคาดการณ์ความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นได้ โดยในบางครั้งเรียกความคลาดเคลื่อนชนิดนี้ว่า fixed error หรือ bias error  ซึ่งความคลาดเคลื่อนชนิดนี้สามารถนำเทคนิคการปรับแก้มาช่วยลดความคลาดเคลื่อนลงได้

  

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก