Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Field of view (FOV) / ค่าขอบเขตการมองเห็น

ค่าขอบเขตการมองเห็น (Field of View, FOV)  เป็นสมบัติที่แสดงถึงพื้นที่การมองเห็นวัตถุของกล้องถ่ายภาพความร้อน (thermal image camera , infrared thermography) แสดงค่าตามมุมที่กล้องมองเห็น หากระยะทางการวัดเปลี่ยนจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การรับรังสีอินฟราเรด (infrared) หรือบริเวณการมองเห็นด้วย โดยถ้ากล้องถ่ายภาพความร้อนกับวัตถุมีระยะห่างที่อยู่ใกล้กัน กล้องถ่ายภาพความร้อนจะสามารถรับรายละเอียดของพื้นที่หรือบริเวณการมองเห็นของวัตถุได้แคบกว่าระยะระหว่างกล้องกับวัตถุที่ห่างกันมาก เช่นเดียวกับกรณีของเทอร์โมมิเตอร์ชนิดอินฟราเรด (infrared thermometer) โดยภายใน FOV มีค่า IFOV (Instantaneous Field of View เป็นหน่วยย่อย ซึ่งแสดงถึงพื้นที่ที่เล็กที่สุด(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก