Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Pressure type / ชนิดของความดัน

ชนิดของความดัน (pressure type) ชนิดหรือรูปแบบของความดัน (pressure) แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดังนี้

  • ความดันสัมบูรณ์ (absolute pressure)
  • ความดันเกจ (gauge pressure)
  • ความดันแตกต่างหรือความดันดิฟเฟอเรนเชียล (differential pressure
  • ความดันต่ำกว่าบรรยากาศหรือสุญญากาศ (vacuum)

ทั้งนี้รูปแบบของความดันแต่ละชนิดมีจุดอ้างอิง (reference) ที่มีค่าเป็นศูนย์แตกต่างกันแสดงดังรูป

  

 จุดอ้างอิงของความดันในแต่ละรูปแบบ

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

  

 ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก